Príprava na úspešný vstup do ZŠ

Mgr. Silvia Skovajsová / Február 2006 / Prečítané 2164 krát
   Máte pocit, že vaše dieťa nepatrí do materskej školy, avšak nie je zrelé ani do prvého ročníka základnej školy? Ak si kladiete túto otázku, určite vás zaujme možnosť, ktorú ponúka Základná škola na Kupeckého ulici, kde v školskom roku 2005/2006 otvorili tzv. nultý (prípravný) ročník. Jeho úlohou je pripraviť deti na úspešný vstup do 1. ročníka.
Určený je najmä pre deti s odloženou školskou dochádzkou, ktorú potvrdzuje aj psychológ v pedagogicko-psychologickej poradni. Ďalej môže ísť aj o problémy v logopedickej a grafomotorickej oblasti, či o sociálnu nezrelosť detí. Danú triedu raz týždenne navštevuje logopedička, ktorá jednotlivo s deťmi pracuje. Máme pripravených 70 grafomotorických pracovných listov, kde si deti veľmi môžu zlepšiť svoj grafický prejav. V prvom polroku postupujeme podľa Programu výchovnej práce v materských školách a platných učebných osnov pre nultý ročník. V druhom polroku pridávame oboznamovanie s číslami, písanie číslic, porovnávanie a zoznamovanie sa s prvými písmenkami abecedy. Kladieme dôraz na hravé učenie, ktoré sprevádza množstvo didaktických hier, hudobno-pohybových hier a dramatizácie. Počet detí v uvedenej triede je momentálne 12, preto máme možnosť sa im individuálne venovať. Ďalšie informácie môžete nájsť na internete www.zskupk.edu.sk.