Spomíname

Február 2006 / Prečítané 2229 krát
Dňa 31. decembra 2005 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša dcérka, vnučka a neter
 Editka CEHLÁROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Otec Igor a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 22. 2. 2006 uplynul rok, čo nás naša drahá
dcérka a manželka
 Ľudmila  CEHLÁROVÁ,
rod. Krausová, navždy opustila.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Manžel Igor a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 14. 2. 2006 sme si pripomenuli 8. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a krstný otec
Cyril ZAHRADNÍK.

Dňa 15. 2. 2006 sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, babka a krstná mama
Jolana ZAHRADNÍKOVÁ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú synovia Igor a Ivan s rodinami a dcéry Dana a Zlata s rodinami.
Dňa 15. 2. 2006 uplynie rok, keď nás náhle a nečakane navždy opustil náš drahý
František JERGL.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.
Kto stratil koho miloval,
vie koľko bolesti zostalo.

Dňa 22. 2. 2006 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila naša najdrahšia manželka, mamička, babička a prababička
Brigitka  BALÁŽOVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 22. 2. 2006 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Samuel UHLÁRIK.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Tá rana v srdci bolí, a zabudnúť nedovolí.
Čím viac plynie čas,  tým viac chýbaš nám.
Dňa 1. 3. 2006 to budú 2 roky, čo nás navždy náhle opustil manžel, otec a dedko
Pavol AULITIS.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a vnúčatá Davidko, Miško a Zuzka.
S neutíchajúcou bolesťou v srdci si 14. marca pripomíname 5. výročie náhleho úmrtia našej drahej manželky, mamy, babky a prababky Emílie ČUKANOVEJ.
So smútkom v srdci si na ňu spomínajú manžel Ján,
dcéra Darina s rodinou a syn Karol s rodinou.
Nezomrel ten, ktorý ostáva v srdci.
Dňa 25. 2. 2006 si pripomenieme 1. výročie, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef  DURDOVANSKÝ
a 4. 3. jeho nedožité 75. narodeniny.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Manželka, syn a dcéra s rodinami.
Dňa 19. 2. 2006 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Pavla ŠINKOVICA.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.
Dňa 5. marca 2006 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, babka a prababka
Alžbeta HEINZOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Mária Miškovská, vnuci Vladko, Stanko, Vilko s rodinami.
Tá rana v srdci, stále bolí a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 28. februára 2006 uplynú bolestné 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a deduško
 Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach týchčo ťa milovali.
Dňa 26. 2. 2006 uplynie rok, čo nás náhle tragickou smrťou opustil náš milovaný manžel, otec
Peter DARULA.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 6. 3. 2006 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Terka STARNOVÁ.
Tí, ktorí ste ju mali radi, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Ohodnoťte článok: