Povoľovanie výrubu drevín po novom

Mestský úrad / Február 2006 / Prečítané 2149 krát
Do roku 2002 sa podnikatelia a občania mesta vo veciach výrubu drevín obracali na Mestský úrad v Pezinku. Od začiatku roka 2003 sa na Spoločnom obecnom úrade vybavovali i žiadosti z Vinosadov, Limbachu, Viničného a Slovenského Grobu.

V zmysle § 68, písm. h zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obvodný úrad životného prostredia Pezinok (ďalej len ObÚ ŽP Pezinok), so sídlom na ul. M.R. Štefánika č. 10 v Pezinku, s účinnosťou od 15. 2. 2006 vyhradil pôsobnosť obce vo veciach podľa:
§ 9, odst. 1 písm l) – vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov;
§ 12 písm. c) – umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, viníc, chmeľníc a záhrad;
§ 47 – výrub drevín;
§ 48 – náhradná výsadba;
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Obvodný úrad si takto vyhradil povoľovanie uvedených činností na území mesta Pezinka a obcí Vinosady, Limbach, Viničné a Slovenský Grob v častiach ich extravilánu, ktorý sa nachádza v II. stupni ochrany – CHKO Malé Karpaty a na pozemkoch vo vlastníctve mesta a obcí.
Ďalšie informácie sú dostupné na Oddelení živ. prostredia MsÚ Pezinok (III. posch., č. dv. 56/b, Ing. Jana Gubániová, tel. č. 033/6901 153) alebo na Obvodnom úrade životného prostredia v Pezinku, ul. M.R. Štefánika č. 10 (III. posch., č. dv. 301, Ing. Andrea Žídková, tel. 033/641 2340)


Ohodnoťte článok: