Informácie o majetku mesta

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 1711 krát
Mesto Pezinok vlastní v piatich katastrálnych územiach 1701 pozemkov o výmere 14 652 462 m2. Ich hodnota je 253 mil. Sk.
 Podľa členenia je najviac lesných pozemkov (11 716 844 m2), zastavaných plôch a nádvorí (1 052 474 m2) a ostatné plochy (1 045 285 m2). Najviac mestských pozemkov sa nachádza v katastrálnom území Pezinka (14 475 488 m2) a Grinavy (185 945 m2), menšie výmery sú vo Viničnom a Limbachu.
Mesto Pezinok je vlastníkom 123 budov a stavieb, v hodnote takmer 450 mil. Sk, a bytov a iných priestorov v počte 26, v hodnote 1,9 mil. Sk. Mesto vlastní 110 bytov.
Byty sú v správe Mestského podniku služieb, kotolne a výmeníkové stanice Podniku bytových služieb. Ostatné objekty spravuje oddelenie správy majetku Mestského úradu.