Sťažností, podnetov i petícií bolo viac

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2113 krát
V minulom roku bolo v Útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK) Mesta Pezinka zaevidovaných 72 sťažností. Z nich 31 bolo prijatých na vybavenie, 14 týkajúcich sa vyradenia zo žrebovania o nájomné byty na Zumberskej ulici nebolo hodnotených, pretože uchádzači o byty nesplnili podmienky, 17 sťažností bolo postúpených iným inštitúciám, ktorým prináleží vec riešiť, jedna bola opakovaná a 9 sťažností nebolo prijatých. Opodstatnené sťažnosti sa týkali rozkopávok, nekonania stavebného úradu, znečisťovania verejného priestranstva a susedských sporov.
Ako informovala hlavná kontrolórka mesta Ing. Jarmila Volnerová, na ÚHK bolo zaevidovaných 9 podnetov od občanov mesta. Štyri z nich riešil priamo ÚHK, ďalšie boli odstúpené na vybavenie Mestskej polícii a oddeleniu životného prostredia mestského úradu.
Občania mesta vlani doručili na mestský úrad deväť petícií, v ktorých namietajú proti prístavbe Hotela Lipa a bytového domu na Muškáte, ďalej požadovali vybudovanie a opravy chodníkov, prístupových komunikácií a iné.
Pri porovnávaní s rokom 2004 bolo vlani zaevidovaných o 19 sťažností viac. Pribudol aj počet podnetov (o 9) a petícií (o 8).