Organizácia diabetikov v Pezinku

Január 2006 / Prečítané 2159 krát
Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) vznikol v roku 1990, ako občianske združenie.
Základná organizácia Pezinok je jednou zo 45 na území Slovenska. Svoju činnosť začala v roku 1991 pod vedením Evy Baričičovej. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na poradenstvo diabetikom, ale aj ich rodinným príslušníkom, vrátane rodičov diabetických detí, keď pomáha prekonávať ťažký psychický a sociálny vplyv ochorenia. Poradenstvo poskytuje všetkým diabetikom a záujemcom o túto oblasť, bez ohľadu na to, či sú členmi našej organizácie.
Celoživotný charakter ochorenia na cukrovku si vyžaduje permanentné poradenstvo. Zvyšovaním teoretických aj praktických vedomostí sa usilujeme u diabetikov dosiahnuť lepšiu kompenzáciu cukrovky, a tým predchádzať vzniku sekundárnych komplikácií, ktoré ich ohrozujú na zdraví aj živote – zlyhanie obličiek, slepota, poškodenie ciev s následnou amputáciou končatín. Toto poradenstvo realizujeme na stretnutiach diabetikov organizovaných pri edukačných schôdzach výboru, či členskej základne, ale aj externe na stretnutiach organizovaných Jednotou dôchodcov, Zväzom telesne postihnutých a Červeným krížom. Je to aj pri podujatiach mestského významu za účasti širokej verejnosti, ako sú napríklad Svetový deň diabetikov, Náš deň – podujatie pre zdravotne postihnutých, Orbis harmoniae a iné. Naši členovia vykonávajú túto činnosť i na podujatiach celoslovenského významu v zastúpení Ústredia zväzu, ako je Agrokomplex Nitra, či Handicap Slovakia – výstava zdravotníckych pomôcok v Inchebe v Bratislave.
Základná organizácia dáva možnosť svojim členom zúčastňovať sa na poradenstve i navonok, pri edukačno-výchovných podujatiach ako sú Celoslovenské dni diabetikov, Dia day a rekondičné pobyty organizované Ústredím zväzu, ako i vlastných. V rámci poradenstva poskytujeme členom informačné a edukačné materiály, časť z nich dávame i do klubov dôchodcov.
Členská základňa, v súčasnosti v počte 92 diabetikov a sympatizantov, sa schádza na schôdzach spravidla štyrikrát do roka. Na stretnutiach sa účastníci oboznamujú s činnosťou zväzu, novinkami v liečbe diabetu, dostávajú informácie o nových inzulínoch či liekoch.
Základná organizácia má už takmer desať rokov neformálne družobné vzťahy so ZO Bratislava V – Petržalka. S ňou spoločne organizujeme niektoré akcie, vzájomne si vymieňame skúsenosti, navštevujeme sa a odovzdávame si nové poznatky o liečbe cukrovky. Pred dvoma rokmi sme začali malú cezhraničnú spoluprácu s organizáciou diabetikov v susednom Rakúsku, v meste Hainburg. Pekným zážitkom pre našich členov boli plavby loďou k susedom, spoločné prechádzky historickou časťou mesta, ako aj Bratislavy, a slávnostné otvorenie nemocnice v Hainburgu. Pri tejto príležitosti sme sa srdečne porozprávali o Pezinku s exprezidentom R. Schusterom, ktorý bol tiež hosťom tohto podujatia.
Aktivity našej organizácie robíme aj v spolupráci so štátnymi inštitúciami a za účinnej pomoci nášho Ústredia, Mesta Pezinka, Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia, niektorých liekových firiem a menších sponzorov.
Len dobre zaučený diabetik dokáže zabrániť rapídnemu zhoršovaniu svojho zdravotného stavu a oddialiť zdravotné komplikácie, ktoré vzápätí pri cukrovke vznikajú. Preto by nemala chýbať snaha začleniť sa do nášho združenia a získavať viac informácií o liečbe tejto zákernej choroby.
O činnosť organizácie a plnenie jej cieľov sa stará výbor na čele s predsedom Jánom Šindlerom a členmi Máriou Kováčovou, Annou Nogovou, Evou Popluhárovou, Jozefínou Slezákovou a Františkom Janouškom.

Kontakt na ZO ZDS: Predseda: Ján Šindler 0903 191 327,643 2015, 647 6340
Pokladníčka: Eva Popluhárová 641 1263