Nová mestská legislatíva

Január 2006 / Prečítané 1850 krát

 l MsZ v Pezinku 16. 12. 2005 schválilo VZN č. 12/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov, v znení VZN č. 7/2005.

l MsZ 16. 12. 2005 schválilo VZN č. 13/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Ohodnoťte článok: