Výberové konanie

November 2005 / Prečítané 1737 krát

   Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-175/2005 zo dňa 22. 9. 2005 vyhlasuje Mesto Pezinok výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti.

Popis:
  Mesto Pezinok ponúka na prenájom priestory rodinného domu na Seneckej ulici č. 10 v Pezinku (s.č. 1613, parc. č. 2790, podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezinok). Priestory sú situované v bezprostrednej blízkosti mestského cintorína, blízko centra mesta.
Charakteristika priestorov:
l rodinný dom pozostáva z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných podlaží;
l charakter priestorov umožňuje vykonanie dispozičných úprav podľa individuálnych požiadaviek a na náklady klienta.
Podmienky:
l vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu podpísania NZ zabezpečí zmeny z bytových na nebytové priestory;
l uchádzač musí vo svojej žiadosti uviesť ponúkané nájomné (m2/rok) a účel nájmu;
l priestory budú uvoľnené a pripravené na prenájom ku dňu 1. 1. 2006;
l svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedený názov a adresa záujemcu a výrazné označenie heslom "VK RD na Seneckej ulici". Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 6. 12. 2005 o 14.00 hod.;
l vyhodnotenie výberového konania sa uskutoční dňa 6. 12. 2005 o 14.30 hod. v budove Mestského úradu na Radničnom nám. č. 7, I. poschodie, miestnosť č. 12, za prítomnosti všetkých záujemcov, ktorí v stanovenej lehote predložili svoje žiadosti;
lvyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie;
l prípadnú zmenu podmienok zverejní vyhlasovateľ rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s tým oboznámi aj záujemcov, ktorí do toho času podali svoju žiadosť.
Kontakt:
Účastníci výberového konania sa môžu obrátiť vo veciach:
l technických na Ing. Ivan Dubeka, vedúci oddelenia správy majetku, č.t.: 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk ;
l organizačných na Mgr. Miroslava Šebestu, prednosta MsÚ – vyhlasovateľ výberového konania, č.t.: 033/6901 111 (sekretariát prednostu), e-mail: sebesta.miroslav@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: