Súpis hydiny v drobnochovoch

November 2005 / Prečítané 1726 krát

   Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala „Mimoriadne núdzové opatrenia „ č. 4292/2005 a 4373/2005 – Opatrenia na ochranu územia SR pred zavlečením aviárnej influenz (vtáčia chrípka).

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov požiadala Mesto Pezinok o súčinnosť pri vykonaní súpisu hydiny v drobnochovoch ako podkladového materiálu pre centrálnu registráciu držiteľov hydiny. Súpis hydiny bude podkladom pre prípadný nákup očkovacích vakcín.

  Na základe uvedeného Mestský úrad Pezinok, oddelenie ŽP, žiada drobnochovateľov hydiny v termíne do 5. 12. 2005 o nahlásenie počtu chovaných kusov hydiny.

Upozornenie:
Za neposkytnutie súčinnosti, t. j. v prípade nenahlásenia počtu chovaných kusov hydiny sa fyzická osoba dopúšťa priestupku. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci uloží fyzickej osobe za tento priestupok pokutu do výšky 10000 Sk v zmysle ust. § 43 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Taktiež právnick osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná nahlásiť počet chovaných kusov hydiny a v prípade neposkytnutia súčinnosti sa dopúšťa správneho deliktu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci uloží právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za tento správny delikt pokutu do výšky 100 000 Sk v zmysle ust. § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Žiadame vyplniť predtlačené ohlásenie a doručiť na MsÚ Pezinok, oddelenie životného prostredia alebo do kancelárie prvého kontaktu

 

OHLÁSENIE CHOVU HYDINY V DROBNOCHOVOCH

Chovateľ

1. Meno a priezvisko: .....................................................................................................

2. Bydlisko:.....................................................................................................................

3. Umiestnenie chovného priestoru: ..............................................................................

Identifikácia chovu
(uvedenie druhu chovanej hydiny s presným počtom)

1. sliepka: ......................................................................................................................

2. kačica: .......................................................................................................................

3. hus: ............................................................................................................................

4. morka: .......................................................................................................................

5. holub: .........................................................................................................................

6. iné: .............................................................................................................................


V Pezinku dňa: ....................................................

                                                              .........................................................................
podpis

 


Ohodnoťte článok: