Priaznivé ratingové hodnotenie

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 1976 krát
Ako sme uviedli v minulom čísle Mesto Pezinok požiadalo Slovenskú ratingovú agentúru TM o vypracovanie ratingového hodnotenia. Podľa agentúry má Pezinok stabilné hospodárenie a priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania s cieľom rozvoja mesta.
Mestu Pezinok bolo priradené ratingové hodnotenie: dlhodobý korunový rating – BBB-(stabilný výhľad), dlhodobý devízový rating – BB+ (stabilný výhľad), krátkodobý rating – S2.

 Slovenská ratingová agentúra TM, ktorá je lídrom na slovenskom ratingovom trhu, priradila mestu Pezinok toto hodnotenie:

Dlhodobý korunový rating

 BBB - (stabilný výhľad)

Dlhodobý devízový rating

 BB +

Krátkodobý rating

 S 2

   Mestu Pezinku bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BBB- (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách mu bolo priradené ratingové hodnotenie BB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé hodnotenie mesta Pezinka je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce ratingové hodnotenie BBB-.
Zdôvodnenie:
– Pezinok je okresným mestom rozprestierajúcim sa na úpätí pohoria Malé Karpaty, z politicko-správneho hľadiska patrí do Bratislavského kraja. Počtom obyvateľov 21 954 k ultimu roka 2004 patrí medzi menšie mestá v SR. Pezinok je v súčasnosti moderným mestom s vybudovaným priemyslom (najmä drevospracujúcim, tehliarskou a stavebnou výrobou), kvalitnou vinárskou produkciou, rozvinutým obchodom a zaujímavými historickými pamiatkami. Miera nezamestnanosti v meste sa pohybuje pod úrovňou 4 percent. Mesto má veľký potenciál pre svoj ďalší rozvoj aj vzhľadom na blízkosť hlavného mesta SR Bratislavy, ľahkú dostupnosť cestnou a železničnou dopravou ako aj pretrvávajúcu tradíciu vinohradníctva a vinárstva.
– V oblasti strategického rozvoja má mesto definovanú jasnú víziu o svojom budúcom profile aj napriek tomu, že v súčasnosti ešte nemá formálne spracovaný základný strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. K hlavným rozvojovým oblastiam mesta patria bytová výstavba, budovanie priemyselných zón a podpora cestovného ruchu. Mesto využíva aj potenciál plynúci z blízkosti hlavného mesta SR.
– Finančné hospodárenie mesta je vyrovnané. K ultimu roka 2004 mesto vytvorilo prebytok hospodárenia v objeme 2 127 tis. Sk, disponibilné prostriedky mesta dosiahli takmer 73 mil. Sk. Zadĺženosť mesta dosahuje bezpečné hodnoty – k ultimu roka 2004 bola zadĺženosť k bežným príjmom 15,9 percentná, pričom zákonom stanovený limit je 60 percent.
– Systém interného riadenia vrátane predpisovej základne, ktorá upravuje fungovanie MsÚ, nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami je v podmienkach MsÚ na vysokej úrovni. Podporným nástrojom interného riadenia je komplexný informačný systém, ktorý je zavedený na MsÚ od roku 2005.
– Mesto vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania s cieľom rozvoja mesta a zvýšenia kúpyschopnosti obyvateľov. V rámci vzájomnej spolupráce a komunikácie s podnikateľskou sférou bola zriadená platforma Klub podnikateľov; propagácii činnosti podnikateľských subjektov na území mesta napomáha aj časopis Pezinský podnikateľ.

Čo povedali na ratingové hodnotenie?
   Mgr. Oliver Solga, primátor:
Výsledky ratingového hodnotenia ma nielen potešili, ale aj utvrdili v tom, že cesta na ktorú sme nastúpili v decembri 2002 je nielen správna, ale už prináša svoje ovocie mestu i jeho občanom. Som rád, že sme sa priradili k najprosperujúcejším mestám Slovenska a toto dobré hodnotenie nám umožní ďalší rozvoj.
   Ing. Jana Pešková, vedúca finančného oddelenia MsÚ:
Priradené ratingové hodnotenie s prívlastkom stabilný výhľad nás zaradilo medzi také mestá ako Piešťany, Ružomberok, Humenné, Sereď, Bratislava-Petržalka. Podľa uvedených symbolov mesto nesie primerané investičné riziko, ktoré nie je prekážkou pri poskytovaní finančných prostriedkov na napĺňanie rozvojových programov mesta. Očakávam, že priaznivé ratingové hodnotenie nám prinesie výhodnú pozíciu pri vyjednávaní nových úverov, ktoré plánujeme v novom rozpočtovom roku na financovanie rozsiahlych rekonštrukcií na majetku mesta.


Ohodnoťte článok: