Parkovisko na Severe až v roku 2006

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2018 krát
  V rozpočte Mesta Pezinka na rok 2005 je zahrnutá výstavba parkoviska na Svätoplukovej ul. č. 10 – 16 na sídlisku Sever s investičným nákladom 1,2 milióna Sk. Nie je to suma postačujúca na celú stavbu, pôvodne sa uvažovalo, že sa bude realizovať na etapy. Napokon sa zistilo, že tento zámer nie je možný, v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, na stavby nad 2 mil. sa na výber dodávateľa musí použiť verejná súťaž. Taktiež rozdelenie stavby na menšie celky je nevýhodné, spôsobilo by zvýšenie investičných nákladov asi o 20 percent.
Cesta k realizácii sa skomplikovala aj z dôvodov, že Bratislavská vodárenská spoločnosť pri prerokúvaní projektovej dokumentácie nesúhlasila s napojením kanalizačných vpustov (dažďová odpadová voda) a odlučovača ropných látok z parkoviska do verejnej kanalizácie. Preto bolo potrebné odvedenie dažďových vôd riešiť do potoka Saulak, ktorý spravuje Slovenský vodohospodársky podnik. V prvej fáze rokovania bolo stanovisku správcu toku nesúhlasné, k zmene postoja došlo až po spoločnom rokovaní zástupcov Mesta, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Keďže z rokovania vzišli nové podmienky (vybudovanie lapača olejových produktov), bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu.
Začatie prác na novostavbe parkoviska je podľa Oddelenia výstavby a ÚP Mestského úradu v Pezinku reálne na jar 2006. Ešte predtým musí prebehnúť verejná súťaž na dodávateľa stavby, musí byť upresnená reálna cena diela, ktorú treba garantovať v rozpočte Mesta na rok 2006.

Ohodnoťte článok: