Pre zdravotne postihnuté deti a o nich

September 2005 / Prečítané 4390 krát

Dôležité kontakty

 1. Bezbariérové inštitúcie  pre deti v Pezinku a okolí Školy
Základná škola Na bielenisku 2, riaditeľ: Mgr. Ľubomír Štiglic, tel. 033/640 4729, 640 2241,
Špeciálna základná škola, Komenského ul. 24, riaditeľ: PhDr. Ladislav Vyberal, tel. 033/642 3973. Vychováva a vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím. V priestoroch školy pracuje aj špeciálno-pedagogická poradňa. Poskytuje špeciálno-pedagogické, diagnostické, psychologické, psychoterapeutické a liečebno-pedagogické služby. Navštevujú ju deti školského veku s poruchami učenia z okresu Pezinok,
Materská škola, ul. Za hradbami 1, riaditeľka: Mária Nogová, tel. 033/642 3973.

Iné
Hestia – domov sociálnych služieb pre deti, Jesenského 18, riaditeľka: Mgr. Ľubica Vyberalová, tel. 033/641 2070,
Domov sociálnych služieb pre deti Gaudeámus, Mokrohájska ul., Bratislava, riaditeľ: PhDr. Štefan Tvarožek.

2. Združenia a iné organizácie orientované na pomoc zdravotne postihnutým deťom
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska, Viničné 218, predseda: Ján Šindler, tel. 033/647 6340,
Slovenský zväz ťažko postihnutých a zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami, Muškátová 9, predseda: Štefan Šutta, 033/ 645 3786,
Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO Malacky, Továrenská 6, predseda Milan Kenda,
OZ psych. pacientov a rodinných príslušníkov Dotyk, Nemocnica Philippa Pinela, Mgr. Knižová, tel. 033/648 2212,

3. Infodom
– informácie pre rodičov postihnutých detí na www.radost.sk .

4. Úrady
Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Komenského ul., oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia – Mária Zedníčková, Mária Zmajkovičová, tel. 033/ 6908 018, J. Kramaričová, tel. 033/6901 130, Jana Juranová, tel. 033/6908 024,
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, oddelenie školstva a sociálnych vecí – Alžbeta Strapáková, tel. 033/6901 130, Anna Satinová, Milada Hegyiová, tel. 033/ 6901 132.

5. Ďalšie inštitúcie zamerané na pomoc zdravotne postihnutým deťom
Fond Uško, n.f. (ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, rozvoj sociálnych služieb pre žiakov a pedagógov Základnej školy internátnej pre sluchovo postihnutých na Drotárskej ceste), Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava I, tel. 02/529 24004,
HIPOCLUB Bratislava (Hipoterapia a animoterapia ako špeciálne formy psychoterapie, psychohygieny a integratívnej stimulácie postihnutých občanov), Sedlárska 6, 811 01 Bratislava, tel. 02/544 325,
Ideálna mládežnícka aktivita (rozvoj mladých ľudí a poskytovanie priestoru na aktivizáciu k nekonzumnému spôsobu života, porozumenie druhých a vzájomná pomoc medzi ľuďmi. Podpora integrácie telesne postihnutej mládeže), Pražská 11, 816 36 Bratislava, tel. 02/524 44 710,
KIDS – Kamaráti idú do sveta – Spoločenstvo detí a mládeže (Občianske začlenenie, spolupatričnosť, sebauplatnenie, mierne mentálne postihnutých detí a mládeže), Myjavská 14, 811 03 Bratislava I, tel. 02/624 16 883,
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, Javorínska 7a, 811 03 Bratislava, tel. 02/529 21 409,
Liga za práva vozíčkarov (spoločné hľadanie ciest na riešenie vhodného bezbariérového životného prostredia pre vozíčkarov), sídlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava,
Nadácia Emílie Kováčovej (Materiálna a finančná pomoc, humanitná pomoc pre mentálne postihnuté deti, detské domovy, podpora pre mimoriadne talentované deti a kultúrne obohatenie spoločnosti), Štúrova 6, 811 02 Bratislava, tel. 02/544 19 877, 529 32 537,
Nadácia Leukémie (podpora komplexnej liečebnej starostlivosti o chorých so všetkými typmi leukémie a s onkologickými ochoreniami, podpora programu transplantácie krvotvorných buniek, modernizácia prístrojového a technického vybavenia kliniky, jeho kvalifikovanej obsluhy a údržby, podpora vzdelávania v odbornej oblasti, medzinárodných kontaktov),
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (Všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím všetkých vekových kategórií a ich rodinám. Organizovanie prednášok, seminárov, konferencií, výmenných pobytov), Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava, tel. 02/529 63 287,
– Zväz telesne postihnutej mládeže, republikové centrum (Integrácia telesne postihnutých a zdravých mladých ľudí), Pražská 11, 816 36 Bratislava, 02/572 97 319.


Ohodnoťte článok: