Násilie páchané v rodinách

ev / August 2005 / Prečítané 2046 krát
Trestnými činmi, ktorých skutková podstata by mohla byť naplnená prejavmi domáceho násilia sú: násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi; týranie blízkej osoby a zverenej osoby; ublíženie na zdraví; obmedzovanie osobnej slobody; vydieranie; znásilnenie; pohlavné zneužívanie; výtržníctvo; porušovanie domovej slobody; zanedbávanie povinnej výživy; únos; vražda; lúpež.
Čo môže urobiť polícia?
– Zasiahnuť proti násiliu, ktoré je páchané medzi blízkymi osobami.
– Môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná škoda a ak vec neznesie odklad.
– Môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok (najviac na 48 hodín).
– Polícia môže počas týchto 48 hodín požiadať prokurátora o podanie návrhu na vzatie podozrivého do väzby.
Násilie spáchané v rodine je rovnako trestným činom ako násilie spáchané na verejnosti.    Domáci násilník porušuje rovnako zákon ako ktokoľvek iný, kto sa dopustí násilného činu, a možno ho rovnako obviniť, súdiť a potrestať väzením alebo iným trestom.
V prípade trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby koná polícia zo zákona. To znamená, že na začatie trestného stíhania nie je potrebný súhlas poškodenej.
Každý môže volať na bezplatnú linku 158 alebo na stále 24-hodinové služby – v Pezinku OO PZ Pezinok tel. 096152 3705, 3706. Hlavným cieľom polície je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť obete. Policajná hliadka na mieste zabráni násilníkovi v ďalšom konaní a predvedie ho na OO PZ, kde sa vykonajú ďalšie úkony trestného konania napr. výsluch poškodenej, výsluch podozrivého a ďalších svedkov.
Násilie páchané na ženách a deťoch v rodine sa týka nás všetkých. Každý z nás môže urobiť niečo pre jeho odstránenie. Ak viete o tom, že vo vašom susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu na bezplatnú linku 158 (aj anonymne).

Ohodnoťte článok: