Za živelné vylepovanie plagátov čakajte pokutu

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 1952 krát
  Predmetom rokovania júlového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bolo prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o informačnom systéme Mesta a o mestskej výlepovej službe.
V úvodných častiach schváleného VZN č. 8/2005 sú vymenované všetky informačné prostriedky, ktoré slúžia na prenos informácií od orgánov Mesta k občanom. Zároveň obsahuje povinnosti a spôsob komunikácie a zverejňovania informácií pre občanov informačnými prostriedkami.
Osobitná časť nariadenia je venovaná mestskej výlepovej službe. Keďže doteraz bol na tomto úseku pomerne veľký neporiadok, Mesto stanovilo jasné pravidlá, za akých možno vylepovať plagáty a kde možno umiestňovať veľkoplošné pútače a transparenty. Na to je potrebný súhlas správcu plôch. Správca môže odmietnuť umiestnenie plagátu, pútača či transparentu, ak je v rozpore s dobrými mravmi. Za porušenie nariadenia dostane fyzická osoba pokutu do 1000 Sk a právnická osoba až do výšky 200 tisíc.

 Správcovia výlepových plôch

- 30 výlepových plôch na plagáty (skruže, panely) po celom meste vrátane Grinavy a Cajly obhospodaruje Kultúrne centrum Pezinok, objednávku vybavíte priamo v KC (Dom kultúry, Holubyho 42, tel. 033/641 3949)
- umiestnenie reklamných panelov, pútačov, tabúľ na verejných priestranstvách povoľuje Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, tel. 6901 150, odd. životného prostredia.


Ohodnoťte článok: