Zmena ÚPN rieši rozšírenie cintorína

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 1925 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 1. júla schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o vyhlásení záväzných častí Územného plánu mesta (ÚPN). Zmeny sa týkajú rozšírenia mestského cintorína o susedné pozemky a funkčného využitia pozemkov v rekreačnej oblasti Leitne, ktoré sa menia z kategórie "na dožitie" a "plochy individuálnych foriem obytných štruktúr" na kategóriu "plochy rekreačnej oblasti".
K predloženému návrhu na zmenu ÚPN neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a tento schválili.
Schvaľovaniu predchádzalo zverejnenie a prerokovanie návrhu so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy a vlastníkmi susedných pozemkov. Na verejnom prerokovaní 22. apríla 2005 sa zúčastnili zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava, Lesov SR, š.p., Lesnej správy Pezinok a občania bývajúci v blízkosti cintorína. Zástupcovia BVS a Lesnej správy upozornili, že po pozemku na južnej strane cintorína je vedená kanalizácia DN 300. Dodatočne bolo zistené, že táto kanalizácia je nelegálna, avšak bude riešená prekládkou.
Občania nesúhlasili so zmenou ÚPN a rozšírením cintorína o pozemky v ich susedstve. O dôvodoch sme podrobne písali v Pezinčanovi č. 5/2005.
V rámci vyhodnotenia pripomienkového konania, boli prehodnotené a posúdené všetky námietky a stanoviská a bolo rozhodnuté, že vzhľadom na nevyhnutnosť okamžitého riešenia nedostatku hrobových miest sa pristúpi k rozšíreniu cintorína. Mesto Pezinok posúdilo námietky vznesené obyvateľmi a dotknutými vlastníkmi z Moyzesovej, Tehelnej, Seneckej a Lesníckej ulice a považuje ich za neopodstatnené.
Krajský stavebný úrad v Bratislave, na základe žiadosti Mesta Pezinka, vykonal preskúmanie navrhovanej zmeny ÚPN mesta Pezinka a 13.6. 2005 vydal súhlas na jej schválenie.