MESTO PEZINOK

Júl 2005 / Prečítané 2102 krát

na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1–144/2005 zo dňa 20. 7. 2005 vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Radničnom námestí č. 7 za týchto podmienok:


1. Predmetom výberového konania je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy na Radničnom nám. č. 7 v Pezinku, s celkovou podlahovou plochou 236,2 m2;
2. Priestory sa nachádzajú v samom centre mesta Pezinka v budove, v ktorej sídli primátor, Mestský úrad, Kataster nehnuteľností, Mestská polícia a Matričný úrad;
3. Predmetné priestory budú uvoľnené a pripravené na prenájom odo dňa 1.10. 2005;
4. Priestory sú vhodné najmä na administratívne účely (napr. z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a pod.);
5. Výška nájmu musí byť minimálne 3000 Sk/m2/rok. K nájmu budú pripočítané aj prevádzkové náklady;
6. Svoju žiadosť záujemca doručí na adresu: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedený názov a adresa záujemcu a výrazné označenie heslom „VK Radničné nám. 7 – nebytový priestor“. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 5. 9. 2005 o 14.00 hod.
7. Vyhodnotenie výberového konania sa uskutoční dňa 5. 9. 2005 o 14.30 hod v budove Mestského úradu na Radničnom nám. č. 7, I. poschodie, miestnosť č. 12, za prítomnosti všetkých záujemcov, ktorí v stanovenej lehote predložili svoje žiadosti;
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
9. Prípadnú zmenu podmienok zverejní vyhlasovateľ rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s tým oboznámi aj záujemcov, ktorí do toho času podali svoju žiadosť;
10. Účastníci výberového konania sa môžu obrátiť vo veciach:
– technických (vrátane vykonania obhliadky nebytových priestorov) na: Ing. Ivana Dubeka, vedúceho oddelenia správy majetku, tel. č.: 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk ;
– organizačných na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ – vyhlasovateľa výberového konania, tel. č.: 033/6901 110, príp. 033/6901 121, e-mail: sebesta.miroslav@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: