Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Júl 2005 / Prečítané 1668 krát

Uznesením MsZ č. 1–139/2005 zo dňa 20. 7. 2005
v y h l a s u j e


voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok na deň 22. september 2005 s týmito predpokladmi a požiadavkami:

1. Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie, minimálne 5-ročná prax;
2. Požadované doklady:
odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o ukončenom vzdelaní, životopis;
3. Iné kritéria a požiadavky:
riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, morálna a občianska bezúhonnosť;
4. Dátum a miesto podania prihlášky:
písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne do 8. 9. 2005 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla „Voľba hlavného kontrolóra“.

Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční v budove Mestského úradu v Pezinku, Radničné námestie č. 7, I. poschodie č. dv. 12, dňa 22.9. 2005 v čase od 8.30 hod. Hlavného kontrolóra budú voliť poslanci MsZ. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Mestský úrad v Pezinku.
Podrobný postup voľby hlavného kontrolóra, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením MsZ č. 1–140/ 2005 zo dňa 20. 7. 2005, je zverejnený na internetovej stránke: www.pezinok.sk.
Bližšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra podá prednosta Mestského úradu v Pezinku, Mgr. Miroslav Šebesta na tel. č. 033/6901 110, alebo 033/ 6901 121.

Ohodnoťte článok: