Projekty Mestskej polície v Pezinku zamerané na prevenciu pred kriminalitou detí a mládeže

Júl 2005 / Prečítané 2849 krát

CIEĽ PROJEKTU:
l upriamenie pozornosti cieľovej skupiny na základné hodnoty, akými sú ľudský život a zdravie
l vysvetlenie, že základné hodnoty sú úzko späté so základnými ľudskými právami a slobodami
l upriamenie pozornosti na to, že každý človek si zaslúži úctu
l v záujme ozdravenia spoločnosti prekonať pretrvávajúci mýtus, že policajt s občanom sú v napätom vzťahu
l začlenenie mentálne postihnutých detí zo Špeciálnych škôl do zdravej populácie.

preventívny projekt pre materské školy
Medvedík BRUMKO

   Príslušníci skupiny prevencie kriminality Mestskej polície (MsP) Pezinok sa v roku 2005 zamerali okrem práce so žiakmi základných škôl taktiež na deti predškolského veku. Vypracovali projekt pod názvom MEDVEDÍK BRUMKO, ktorý je orientovaný na súčasné problémy našej spoločnosti. Deťom ho predstavia formou príbehu o neposednom medvedíkovi, ktorý jedného dňa utečie zo škôlky a putuje mestom. Počas svojho dobrodružstva zažije rôzne situácie, napríklad ako účastník cestnej premávky.
Uvedený príbeh deti oboznámi s nástrahami života, ako sa majú správať na ulici a taktiež získajú základné informácie v oblasti dopravnej výchovy.
Svoj nový projekt MsP začala realizovať v Materskej škole na ul. Orešie, kde sa deťom postarali o zaujímavé predpoludniý.

 

Kráčaj s otvorenými očami

   Úlohou celého projektu bolo naučiť deti samostatnosti, pomôcť im zorientovať sa v dnešnom hektickom čase, naučiť ich prekonávať nástrahy, ktoré prináša život a pripraviť ich na plynulý prechod zo sveta detí do sveta dospelých. Projekt sa realizoval v rámci 2. ročníka preventívno-výchovného tábora v rekreačnom stredisku Pohoda pri obci Vrícko v Lúčanskej Malej Fatre.
Pobyt detí v tábore vypĺňalo množstvo vedomostných a športových súťaží. Formou besied a praktických ukážok sa organizátori snažili navodiť modelové situácie a poučiť deti, ako sa majú správať na verejnom priestranstve, školách a v mestských hromadných dopravných prostriedkoch.
Snahou príslušníkov mestskej polície bolo priblížiť deťom prácu MsP, zvyšovať jej dôveryhodnosť a zlepšiť komunikáciu medzi deťmi, rodičmi a políciou.

 

 

 

Tvoj nepriateľ nie som ja, ale kriminalita

   Mestská polícia Pezinok sa od školského roku 1999/2000 podieľa na realizácii preventívneho projektu, ktorý je na celom území Slovenskej republiky známy pod názvom Správaj sa normálne. Tento projekt je určený pre žiakov 5. ročníkov základných škôl a obsahuje 10 študijných tém, ktoré sa vyučujú počas celého školského roka. Do projektu sú zapojené všetky ZŠ v Pezinku.
   Tento projekt pozitívne vnímajú nielen žiaci, ale oslovuje aj samotných učiteľov a rodičov. Mestská polícia vypracovala vlastný projekt, ktorý prispôsobila svojim podmienkam a mestu Pezinku. Pri tvorbe tohto projektu sa vychádzalo z dlhoročných skúseností nadobudnutých priamo v uliciach mesta, ako i z práce so samotnými žiakmi priamo na základných školách. Tvorcovia projektu si uvedomili, že v preventívnych programoch je nutné zamerať sa práve na mladých ľudí a to už v období školského veku. Práve školský vek je obdobie, v ktorom sa v deťoch formujú základy morálneho a právneho vedomia. Ak sa pri deťoch školského veku bude dávať dôraz na všetky formy spoločenského vedomia, môžeme aj v budúcnosti pri výchove adolescentov efektívnejšie pôsobiť na výchovu takého správania, ktoré bude v súlade so spoločenským správaním a normami spoločnosti.
Tento projekt je zameraný na žiakov 6. až 9. ročníkov základných škôl. Jeho cieľom je nielen pokúsiť sa o zníženie rastu kriminality a sociálno-patologických javov, ale aj informovať a vzdelávať deti a mládež.


Projekt pozostáva z 8 tém:
– ochrana osobného bezpečia a majetku;
– aj policajt môže byť tvojim priateľom;
– kriminalita detí a mladistvých;
– nedajme šancu zlodejom;
– nenič si svoje telo (drogy);
– aj alkohol a tabak ničia tvoje zdravie;
– bezpečné bicyklovanie;
– chodec ako účastník cestnej premávky.


Ohodnoťte článok: