Spomíname

Júl 2005 / Prečítané 2637 krát

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 26.6. 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel a otec
Ján KAPUCIAN.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť. Nič viac mu už nemôžeme dať, len kyticu kvetov na hrob a spomínať.
Dňa 3.7. 2005 uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
František PRAVDA.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. Manželka a synovia s rodinami.

Dňa 11.7. 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustil
Ing. Ján KUBÍN.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 1.7. 2005 by sa naša mamička a babička Emka ŠURINOVÁ dožila 80 rokov, žiaľ, 4.5. 1996 nás navždy opustila a dňa 21.8. uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil otec a dedko Michal ŠURINA.
Kto ste ich poznali, prosím venujte im tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 21.7. 2005 uplynie rok, čo ma navždy opustila moja drahá mamička
 Božena BULOVÁ.
Stále spomína dcéra Eva s vnučkou Evičkou a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Dňa 4.8. 2005 si pripomenieme nedožité 60. narodeniny nášho manžela, otca a dedka
Petra NOGU.
a 28.8. 2005 piate výročie úmrtia. S vďakou a úctou na neho spomínajú manželka, synovia Peter a Igor s rodinami, mama a brat s rodinou.

V dňoch 7.8. a 7.9. 2005 si pripomíname 5. výročie smrti našich rodičov
Ľudovíta HORVÁTHA
 a Paulíny HORVÁTHOVEJ,
 ktorá by sa 12.7. dožila 80 rokov.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. Deti s rodinami.

Tak tíško odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí, že nás pán Boh znovu spojí.

Dňa 20.7. 2005 uplynulo 30 rokov čo nás tragicky
navždy opustil náš drahý syn a brat
Milanko NIMERFOL.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Mama a sestra s rodinami.

Dňa 30.7. 2005 uplynie 15 rokov, čo nás po ťažkej chorobe navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Gustáv  ONDREJOVIČ.
S láskou na neho spomínajú manželka Anna, synovia a dcéra s rodinami.

Dobilo srdce, stíchol hlas, utíchli kroky známe, zostala len cestička k hrobu, čo vedie k nášmu otcovi.
Dňa 12.8. 2005 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Stanislav DANIEL.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Tak tíško odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom rodina moja.

Jediná nádej našu bolesť hojí, že pán Boh nás znovu spojí.
Dňa 15.8. 2005 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko
Milan HANČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.

Dňa 19.8. 2005 uplynie rok, čo nás navždy opustila vo veku 48 rokov, drahá manželka, mamička, dcéra, sestra a babička
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Chýbaš nám, veľmi...

Hoci si odišla náhle a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.
Dňa 12. 8. 2005 uplynú tri roky čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička, babička, dcéra a sestra
Ľudmila NOSKOVIČOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: