OZNÁMENIE

Mgr. Oliver Solga / Júl 2005 / Prečítané 1615 krát
Navrhovateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava ako navrhovateľ pripravovanej stavby Malokarpatský regiónodkanalizovanie v zastúpení Hydrocoop, s.r.o., Bratislava predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. (ďalej iba zákon) zámer Malokarpatský región – odkanalizovanie.
Zámer rieši vybudovanie kanalizácie na dosiahnutie optimálneho spôsobu odvádzania odpadových vôd z aglomerácií Malokarpatského regiónu, ktorý predstavujú mestá Pezinok, Modra, Svätý Jur a okolité obce Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob vrátane časti Čierna voda, Viničné a Dubová, s napojením splaškovej kanalizácie na stokovú sieť mesta Bratislava a ÚČOV Vrakuňa.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona informujeme o tomto zámere verejnosť a zároveň verejnosti oznamujeme, že do predloženého zámeru môže nahliadnuť na Mestskom úrade v Pezinku, odd. výstavby a ŽP, II. posch., č. dv. 30 do 4.8. 2005.

Ohodnoťte článok: