Mesto získa do vlastníctva polikliniku

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 1666 krát
V stredu 20. júla sa zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí. V programe rokovania boli niektoré naliehavé záležitosti, ktoré by nezniesli odklad na najbližšie zasadnutie v septembri.
Poslanci najskôr schválili vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Pezinka, keďže doterajšia hl. kontrolórka Elena Antalová sa tejto funkcie vzdala. Podmienky a požiadavky, ktoré musia uchádzači spĺňať uverejňujeme na 13. strane.
V ďalšom bode MsZ schválilo predložený návrh zmeny organizačnej štruktúry o nárast dvoch pracovníkov pre oddelenie školstva a sociálnych vecí (sociálny pracovník pre terénnu opatrovateľskú službu, terénny sociálny pracovník).
   Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu nehnuteľností medzi Mestom Pezinkom a Bratislavským samosprávnym krajom. Za budovu polikliniky v hodnote takmer 42 mil. Sk, ktorá bola doteraz vo vlastníctve BSK, Mesto Pezinok poskytne budovu Strediska sociálnych služieb na Hrnčiarskej 35 (16,5 mil. Sk), pozemky pod DPD – Dom penzión pre dôchodcov a priľahlých pozemkov na Hrnčiarskej ul. (cena zatiaľ neurčená) a budovu Hestie na Jesenského ul. (cena zatiaľ neurčená). Týmto krokom Mesto zavŕši viacročné úsilie o získanie polikliniky, čím chce predísť tomu, aby sa stala predmetom predaja, čo by mohlo negatívne ovplyvniť zdravotnícke služby v našom meste.
Poslanci vzali na vedomie, že boli spracované smerné regulatívy na výstavbu v lokalite Rozálka a analýza s uvedením kladov a záporov pri troch možných alternatívach formy realizácie výstavby. Výstupom z rokovania bolo uznesenie, ktoré ukladá Mestskému úradu vyzvať potencionálnych partnerov na zhodnotenie obytnej zóny Rozálka s lehotou na predloženie návrhov do 31. 10. 2005.
Poslanci schválili výberové konanie na prenájom uvoľnených priestorov v budove Mestského úradu po poštovom úrade. Ďalej súhlasili s predložením žiadostí o granty zo štrukturálnych fondov na projekty: Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny na ulici M. R. Štefánika a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinka. V prvom prípade ide o vypracovanie projektovej dokumentácie (náklady asi 1,4 mil. Sk) a realizáciu rekonštrukcie (zhruba 24 mil. Sk), v druhom o realizáciu jedného zo zámerov Programového vyhlásenia MsZ na roky 2002 – 2006, vypracovať koncepciu rozvoja na 25 – 30 rokov dopredu.
Živá diskusia sa rozvinula v rámci interpelácií, ktorých sa poslanci domáhali, keďže na minulom zasadnutí na ne nezostal čas.

Ohodnoťte článok: