Študentský parlament v Pezinku

Jún 2005 / Prečítané 1916 krát

   Jednou z foriem zapájania mladých ľudí do rozhodovania o veciach verejných v Pezinku je Študentský parlament (ŠP). Táto inštitúcia mala ustanovujúce zasadnutie 3. marca 2005. O tom, čo je jej cieľom a akú prácu má už za sebou, či pred sebou informujeme v tomto čísle.

Zo stanov Študentského parlamentu

   Sídlo ŠP je na Radničnom nám. 7 v Pezinku. ŠP nemá právnu subjektivitu, jeho hospodárenie, agendu, materiálno-technické zabezpečenie a metodické usmernenie zabezpečuje Mesto Pezinok.
ŠP plní najmä tieto úlohy:
a) je reprezentantom mladých ľudí v Pezinku;
b) prenáša podnety, problémy a návrhy na ich riešenie od mladých ľudí do orgánov samosprávy mesta a iných kompetentných orgánov;
c) aktívne vstupuje do vecí verejných pri vytváraní podmienok na vzdelávanie, prácu a aktívne trávenie voľného času;
d) zabezpečuje svoje potreby aj vlastným konaním;
e) pestuje u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta.

   Členmi ŠP sa môžu stať žiaci a študenti pezinských základných a stredných škôl. Podmienkou členstva v ŠP je trvalý pobyt na území mesta. Stredné školy majú v ŠP po piatich zástupcoch, základné školy po jednom. Spôsob výberu je v kompetencii každej školy.
Funkčné obdobie člena ŠP je 2 roky. Na čele ŠP je predseda, ktorého volí parlament v tajných voľbách. Zvoláva zasadnutia ŠP. Predseda alebo jeho podpredsedovia sa zúčastňujú na rokovaniach Mestského zastupiteľstva v Pezinku, kde majú možnosť prezentovať názory a vznášať pripomienky pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú podmienok života mládeže v Pezinku. Jeden podpredseda je zvolený z členov ŠP zo stredných škôl, druhý zo základných škôl.
Jedným z orgánov ŠP je Rada, ktorá má 7 členov. Zasadnutia ŠP sú verejné, konajú sa minimálne raz štvrťročne.
Každý člen ŠP má právo predložiť iniciatívne návrhy týkajúce sa okruhu pôsobnosti ŠP. Návrhy  nemožno odložiť bez ich prerokovania.
Na zasadnutiach ŠP sa zúčastňujú aj zástupcovia Mesta Pezinka, zástupcovia z radov učiteľov a iné osoby, ktoré môžu podať parlamentu informácie z oblasti ich pôsobnosti.
Stanovy Študentského parlamentu v Pezinku sú v plnom znení k dispozícii na sekretariáte zástupcu primátora Mesta Pezinka, Radničné nám. 7, č.dv. 6. Po vytvorení vlastnej web stránky ŠP budú stanovy na nej zverejnené.


Ohodnoťte článok: