Dobrovoľné odovzdanie zbraní

mk / Jún 2005 / Prečítané 2278 krát
Dňa 14. apríla 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z.z., kde sa za § 72 vkladá § 72a Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania. Právna úprava má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzenéobdobie – 12 mesiacov odo dňa účinnosti zákonamožnosť dobrovoľne odovzdať strelnú zbraň ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Počas tohto obdobia zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania dobrovoľným odovzdaním zbrane.
Znamená to, že občania, ktorí do 14. apríla 2006 dobrovoľne odovzdajú na políciu nezákonne držanú strelnú zbraň, vyhnú sa trestnosti nedovoleného ozbrojovania.
Účelom zákona je znížiť počet nelegálne držaných zbraní. Úprava zákona má uľahčiť aj identifikáciu zbraní použitých pri páchaní trestnej činnosti.
Nelegálne držané zbrane môžu občania odovzdať na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Pri odovzdaní strelnej zbrane vyhotoví policajt občanovi písomné potvrdenie, ktoré bude obsahovať presné označenie strelnej zbrane.
Strelné zbrane, ktoré v rámci zbraňovej amnestie prevezme polícia od občanov, budú podrobené znaleckému skúmaniu z dôvodu zistenia či so zbraňou nebol spáchaný trestný čin. Ak bude výsledok znaleckého skúmania negatívny, môže občan požiadať o jej zaevidovanie. Žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin. Ak občan o zaevidovanie nepožiada, zbraň pripadne do vlastníctva štátu.
Zbraňovú amnestiu by mali využiť napríklad občania, ktorí roky skrývajú staré neprihlásené strelné zbrane, pochádzajúce napríklad aj z obdobia druhej svetovej vojny. Tieto zbrane sú totiž nebezpečné aj pre samotných vlastníkov, pretože za tie roky neboli podrobované pravidelným skúškam.


Ohodnoťte článok: