Výmena kanalizačných poklopov

Mestský úrad / Jún 2005 / Prečítané 2058 krát
Mesto Pezinok ako príslušný správny orgán v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. e, f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov ako vlastník miestnych komunikácií a súčasne cestný správny orgán a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vydáva povolenie na rozkopávkové práce v miestnych komunikáciach na uliciach Dobšinského, Mýtna, Meisslova, Šancová, Záhradná, Kollárova, M.R. Štefánika, Trnavská, Rázusova, Cajlanská, gen. Pekníka, Bernolákova a SNP z dôvodu výmeny kanalizačných poklopov. Práce budú vykonávané vo viacerých etapách do 20. júla 2005.
Žiadateľ STAV A–Z s.r.o. Bratislava musí dať výkopy do pôvodného stavu a zodpovedá za neporušenosť inžinierskych sietí dotkutých výkopovými prácami.


Ohodnoťte článok: