Aby boli šťastné, zdravé a v bezpečí

Máj 2005 / Prečítané 1651 krát
Existuje medzinárodný zákon, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa, prijatý Valným zhromaždeným OSN 20.11.1989. Všetky krajiny na svete súhlasili, že tento zákon budú uplatňovať, okrem dvoch: USA a Somálska. Práva detí stanovujú, čo je im dovolené robiť a čo ľudia, ktorí sú za ne zodpovední, musia pre ne urobiť, aby boli šťastné, zdravé a v bezpečí. Samozrejme, aj deti majú určité povinnosti voči ostatným deťom a dospelým, pretože aj oni majú svoje práva (zdroj: www.unicef.sk ).
Niektoré práva detí, vybrané z Dohovoru o právach dieťaťa:
– každý človek do 18 rokov života má všetky práva uvedené v tomto Dohovore,
– tieto práva máte bez ohľadu na to, kto ste, kto sú vaši rodičia, akú máte farbu pleti, akého ste pohlavia či vierovyznania, akým jazykom hovoríte, či ste telesne alebo inak postihnutí, alebo či ste bohatí alebo chudobní,
– každý musí uznať, že máte právo na život,
– máte právo na meno a pri vašom narodení by malo byť vaše meno, mená vašich rodičov a dátum narodenia zaregistrované. Máte právo na štátnu príslušnosť, právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť,
– od svojich rodičov by ste nemali byť oddelení, iba ak by takéto odlúčenie bolo na váš prospech. Ak by vás napríklad rodičia týrali, alebo nestarali sa o vás. Ak sa vaši rodičia rozhodnú žiť oddelene, budete musieť bývať len z jedným z nich, ale budete mať právo stýkať sa s obidvomi rodičmi,
– kedykoľvek príjmu dospelí rozhodnutie, ktoré vás nejakým spôsobom ovplyvní, máte právo vysloviť svoj názor a dospelí ho musia brať vážne,
– máte právo vyhľadávať informácie a povedať čo si myslíte, či už ústne, písomne, formou umenia, avšak váš prejav nemôže útočiť na iných,
– máte právo myslieť si čo chcete a vyznávať také náboženstvo, aké chcete. Vaši rodičia by vám mali pomôcť naučiť vás rozlišovať čo je dobré a čo zlé,
– máte právo stretávať sa, kamarátiť sa a združovať sa s inými ľuďmi, pokiaľ to nezasahuje do práv iných, – máte právo na súkromie. Môžete si napríklad viesť denník, do ktorého nemá nikto právo nazrieť,
– máte právo získavať informácie z rozhlasu, televízie, novín, kníh, atď. z celého sveta. Rodičia musia zabezpečiť, aby ste dostávali informácie, ktorým dokážete porozumieť,
– nikto vám nesmie ubližovať. Dospelí musia zabezpečiť, aby ste boli chránení proti zneužívaniu, násiliu a zanedbávaniu. Dokonca ani vaši rodičia nemajú právo vám ublížiť,
– ak ste postihnutí, buď mentálne alebo fyzicky, máte právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, ktoré vám pomôžu vyrásť rovnakým spôsobom, ako ostatné deti,
– máte právo na zdravie. Znamená to, že keď ste chorí, máte nárok na profesionálnu starostlivosť a lieky. Dospelí sa musia v prvom rade zo všetkých síl snažiť, aby ich deti neochoreli, najmä tým, že im dávajú stravu a starajú sa o ne,
– máte právo na primeranú životnú úroveň. To znamená, že rodičia musia zabezpečiť, aby ste mali čo jesť, čo si obliecť, kde bývať, atď.,
– máte právo na vzdelanie. Musíte získať základné vzdelanie, ktoré musí byť bezplatné. Mali by ste tiež mať možnosť chodiť do strednej školy,
– účelom vašej výchovy je plne rozvinúť vašu osobnosť, talent a duševné a fyzické schopnosti. Výchovou by ste mali získať úctu voči vašim rodičom, kultúrnej identite, prostrediu v ktorom žijete a voči hodnotám iných, a tým byť pripravení na zodpovedný a pokojný život v slobodnej spoločnosti, rešpektujúc práva iných ľudí a svoje okolie,
– ak ste členom menšiny, máte právo na vlastnú kultúru, vyznávanie a praktikovanie vlastného náboženstva a používanie vlastného jazyka,
– máte právo hrať sa a právo na oddych a voľný čas,
– máte právo byť chránení proti drogám a ľuďom, ktorí sa živia výrobou a predajom drog,
– všetci dospelí a všetky deti musia tento Dohovor poznať. Máte právo učiť sa o svojich právach a dospelí by sa o nich mali učiť tiež.
Úplne znenie Dohovoru a viac o projekte Mesto priateľské k deťom nájdete nájdete aj na www.pknet.sk.

Ohodnoťte článok: