MESTO PEZINOK

Máj 2005 / Prečítané 1373 krát

vyhlasuje výberové konanie
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie

 

1. Vedúceho stavebného úradu
Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ stav. smeru (odbor pozemné stavby), odborná spôsobilosť na samostatné zabezpečovanie odborných a riadiacich činností na úseku územného plánovania a stavebnej správy;
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť, riadiace a organ. schopnosti, prax v riadiacej funkcii min. 2 roky, práca na úseku územného plánovania a stavebnej správy min. 2 roky, znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B;
Žiadosti spolu s požadovanými podkladmi (pozri dolu) zasielajte poštou alebo prineste osobne do 13.6. 2005 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok s označením "VK – VSÚ".
Požadované doklady:
- žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mes.).


2. Vedúceho oddelenia životného prostredia
Podmienky:
- VŠ prírodovedného resp. techn. smeru, prax v riad. funkcii min. 3 roky.
Iné požiadavky: znalosť problematiky živ. prostredia v komunálnej, resp. celoštátnej sfére, bezúhonnosť, riadiace a organ. schopnosti, znalosť práce s PC, VP sk. B. Žiadosti do 13.6. 2005 s označ. "VK – VOŽP".
Požadované doklady:
- žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mes.).


Ohodnoťte článok: