Spomíname

Máj 2005 / Prečítané 1597 krát

Neplačte, že som odišla,
ten pokoj a mier mi prajte,
len v srdciach večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
Dňa 4.5. 2005 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila
naša najmilšia mamička a babička
Rozália TIKOVÁ 
z Pezinka.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú rodina Brezíková, dcéra Jarmila a syn Igor s rodinami.

Dňa 23.5. 2005 uplynul rok, čo nás vo veku 74 rokov navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
 Gustáv NESTAREC.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Ďakujeme za spomienku.

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa milovali, nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 24. mája 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel a otec
Július ČIERNY.
S láskou spomínajú manželka, deti Lukáš a Tomáš
a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 18.5. 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Ing. Tibor KOPITKO.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Zhasli oči, stíchol tvoj hlas,
veľká bolesť stále je v nás.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 6.6. 2005 si s veľkým smútkom pripomíname
5. výročie úmrtia našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ, r. Bučekovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s láskou s nami.
Smútiaca rodina

Dňa 3.6. 2005 uplynie 5 rokov, čo nás opustil náš drahý syn,
manžel, otec, brat
 
Ján ROMAN.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

Dňa 17.5. 2005 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

 Je taká chviľa, skončí sa život,
začne spomienka, spomienka oživí v pamäti
ľudské ruky, nejeden dávno zabudnutý
okamih, oči človeka, ktorý nás mal rád.

Dňa 1. mája 2005 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko
Jaroslav MIHALOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka Jožka, deti Alenka a Jaroslav a ostatná rodina.

S veľkou bolesťou v srdciach si pripomíname smutný deň 3.6. 2001, deň nenávratného odchodu nášho milovaného
Štefana TOMAŠOVÝCH.
Všetkým, ktorí ste ho poznali a venujete mu s nami tichú chvíľku zaspomínania ďakujeme. Manželka a deti s rodinami.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 3.5. 2005 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel a otec
 Jozef MIKES.
Spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Pre nás si nikdy neodišla,
si stále v našich mysliach.
Dňa 19.6. uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka a mamička
 Erika SEKANINOVÁ.
S úctou spomínajú manžel, deti, nevesta, Paťo a vnučka Erika.


Ohodnoťte článok: