Mesto vyhralo súdny spor s TERROU

redakcia / Máj 2005 / Prečítané 1991 krát
Okresný súd Bratislava III, pracovisko Pezinok, vyhlásil 19. mája 2005 rozsudok v právnej veci na-vrhovateľa TERRA 2000, a.s. proti odporcovi Mestu Pezinku o náhradu škody vo výške 34 062 632 Sk + 18% ročný úrok z omeškania z dlžnej sumy od 11. 4. 2003 do zaplatenia. Súd žalobu zamietol v plnom rozsahu.
Ide o najväčší súdny spor v histórii Mesta Pezinka a aj napriek tomu, že rozsudok nenadobudol právoplatnosť a spoločnosť TERRA 2000, a.s. sa môže voči nemu odvolať, treba to považovať za veľký úspech.
Mesto Pezinok uzatvorilo so spol. TERRA 2000 nájomnú zmluvu s cieľom výstavby bytových domov v lokalite Muškát, ale z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok Mestské zastupiteľstvo viac ako dvojtretinovou väčšinou rozhodlo od tejto zmluvy odstúpiť. Spol. TERRA 2000 považovala toto odstúpenie za porušenie zmluvných podmienok a preto požadovala náhradu škody a ušlý zisk. Rozsudkom z 19. 5. 2005 sa úspešne dokončila dvojročná práca súvisiaca s touto kauzou. Mesto pred súdom zastupoval prednosta MsÚ Mgr. Miroslav Šebesta.

Ohodnoťte článok: