MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Máj 2005 / Prečítané 1419 krát

                                              vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom

  nebytového priestoru nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na ulici M.R.Štefánika č.10 v Pezinku, súpisné číslo 24, na parc. č. 4941/1 zastavané plochy a nádvoria, podľa LV č. 5167 v k.ú. Pezinok, a to konkrétne:
miestnosť č. 107 na I. poschodí o výmere 24 m2.

Podmienky:

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu
- ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby Sk/m2/rok, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
- doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK M.R.Štefánika č.10 – nebytový priestor“.

4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 31.5. 2005 o 11.00 hod.

5. Nájom nebytového priestoru je možný od 1.6. 2005.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.

7. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

8. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

9. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových priestorov na : Ing. Ivana Dubeka, ved. odd. správy majetku, č.t. 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk  (obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode)
- organizačných na : Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.t. 033/ 6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk.


Ohodnoťte článok: