Spomíname

Apríl 2005 / Prečítané 1494 krát
Odišiel si tíško a niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 7.4. 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
František KOVAČOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Manželka Valéria, dcéra a syn s rodinami.
Dňa 18.4. 2005 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov nášho drahého
manžela, otecka, starého otca
Jána HREBÍČKA
a zároveň aj 15.5. 2005 uplynie 14 rokov od jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme, rodina Hrebíčková.
Dňa 29.4. 2005 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko
Anton ČIŽMÁR.
S láskou spomínajú manželka a dcéry a rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 7. mája 2005 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Karol ŠINDELÁR.
S vďakou a úctou na neho spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Čas ten plynie ako voda,
pre nás je to krátka doba.
V srdci máme stále žiaľ,
chýbaš nám ty poklad náš.
Dňa 22.5. 2005 si pripomenieme 25 rokov od úmrtia
Karola BAŇÁKA
z Pezinka.
Manželka  a deti s rodinami

Ohodnoťte článok: