Zisťovanie príjmov a životných podmienok

Ján Firment / Apríl 2005 / Prečítané 1287 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na základe zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC).
Zisťovanie sa uskutoční v šesťtisíc náhodne vybraných domácnostiach Slovenskej republiky a teda aj na území mesta Pezinka.
Cieľom je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti. Táto štatistika bude novým zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia v krajinách Európskej únie a na analýzy životnej úrovne domácností na Slovensku.
Zisťovanie sa uskutoční vo vybraných domácnostiach v čase od 16. mája do 16. júna 2005 prostredníctvom externých spolupracovníkov (opytovateľov) Štatistického úradu SR – Krajskej správy v Bratislave. Opytovatelia budú splnomocnení na túto prácu osobitným poverením.
Osoby, ktoré sa zúčastnia na zbere údajov a na spracovaní výsledkov zisťovania, sú podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike viazané mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach a údaje poskytnuté do dotazníka budú slúžiť pri spracovávaní len ako štatistické podklady. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Okrem opytovateľov a zamestnancov štátnej štatistiky nie je nikto oprávnený manipulovať s tlačivami. Údaje, ktoré sú v nich uvedené, sa nesmú zneužívať akýmkoľvek spôsobom.
V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov mesta Pezinka, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným poverením a dokladom totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/69250 411, 410, 100.