MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2005 / Prečítané 1829 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytového priestoru vo dvore objektu na Radničnom námestí č.9, súpisné číslo 41, parc. č. 4662/1 podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezinok, a to priestor so vstupom z dvora objektu o celkovej výmere 43,88 m2


   V priestore sa nachádza umývadlo so studenou vodou, má elektrické vykurovanie vlastnými spotrebičmi a má samostatný elektromer. Odber vody je z centrálneho vodomeru. Hygienické zariadenie je vo dvore.

Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
– účel nájmu
– ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby Sk/ m2/ rok, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
– doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom VK Radničné nám. 9 – nebytový priestor.
4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 9.5. 2005 o 11,00 hod.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti .
7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.
8. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
– vykonania obhliadky nebytových priestorov na : Ing. Ivana Dubeka, ved. odd. správy majetku, č.t. 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk , (obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode)
– organizačných na : Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.t. 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: