MESTO PEZINOK

Marec 2005 / Prečítané 1990 krát

         
predá formou obchodnej verejnej súťaže stavebné pozemky v k.ú. Pezinok, v lokalite Na bielenisku;


pozemky sú zapísané na LV č. 8113, evidovanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, správe katastra Pezinok a sú vo vlastníctve Mesta Pezinok.

1. stavebný pozemok parc. č. 734/9
, tr. tr. porast o výmere 739 m2;
2. stavebný pozemok parc. č. 734/16, tr. tr. porast o výmere 703 m2;
3. stavebný pozemok parc. č. 734/23, tr. tr. porast o výmere 614 m2.

Termín podávania návrhov je do 1.4. 2005 do 13.00 hod.
Otváranie a vyhodnotenie jednotlivých návrhov bude 1.4. 2005 od 13.30 hod. (pozemok č. 1), 13.45 hod. (pozemok č. 2) a 14.00 hod. (pozemok č. 3).

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje na každý pozemok zvlášť.
Minimálna kúpna cena je stanovená v sadzbe 2500 Sk/m2.
Vzor kúpnej zmluvy spolu s podmienkami súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk , vyzdvihnúť osobne na sekretariáte prednostu MsÚ (budova MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 1. posch., č. dv. 3), prípadne si ich vyžiadať prostredníctvom e-mailovej pošty: msu@msupezinok.sk.
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach:
- organizačných na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ v Pezinku, ktorý je organizátor súťaže, tel. č. 033/690 1111, e-mail: sebesta.miroslav@msupezinok.sk
- stavebno-technických na: Ing. Jozefa Chynoranského, zástupcu primátora, tel. č. 033/690 1104, e-mail: chynoransky.jozef@msupezinok.sk .
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.