Vzdelávacie aktivity

Február 2005 / Prečítané 2626 krát

   V januárovom čísle sme predstavili projekt kampane Pezinok - mesto priateľské k deťom. Podľa uverejneného harmonogramu v tomto čísle ponúkame čiateľom informácie o ďalších vzdelávacích aktivitách a možnostiach trávenia voľného času pre deti a mládež v ďalších školských a neškolských zariadeniach v Pezinku:

JAZYKOVÁ ŠKOLA
Súkromná pri Regionálnom vzdelávacom zariadení, s.r.o. Je zaradená do siete školských zariadení MŠ SR, vydáva osvedčenia, ktoré sú kvalifikačným dokladom o príslušnej jazykovej, vedomostnej úrovni poslucháča. Vyučuje všetky úrovne jazykov (angličtinu, nemčinu, francúzštinu, taliančinu, španielčinu, ruštinu, slovenčinu pre cudzincov a ďalšie na objednávku).
Sídlo a kontakt: Tehelná 1, tel./ fax: 033/641 2808, mobil: 0905 636 631, e-mail: kozubova@nextra.sk , www.rvz.sk.

 

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE ZARIADENIE, s.r.o.
Je akreditované MŠ SR na kvalifikačné a rekvalifikačné celoživotné vzdelávanie. Organizuje rekvalifikačné kurzy (napr. z oblasti výpočtovej techniky, podnikania, práva a pod.). Uskutočňuje socio-kultúrne a záujmové vzdelávacie programy a rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, služieb a poradenstva vo vzdelávaní.
   Sídlo a kontakt: Tehelná 1, tel./ fax: 033/641 2808, mobil: 0905 636 631, e-mail: rvz@rvz.sk , www.rvz.sk .PANEURÓPSKE CENTRUM PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU,
VZDELÁVANIE, KULTÚRU A INFORMÁCIE
   Nezisková organizácia - je akreditovaná MŠ SR na kvalifikačné a rekvalifikačné ďalšie vzdelávanie. Poskytuje všeobecne prospešné služby so zameraním na malokarpatský región, Slovensko a medzinárodnú spoluprácu, podporuje rôzne vzdelávacie a kultúrne programy a aktivity.
   Sídlo a kontakt: Tehelná 1, tel./ fax: 033/641 2808, mobil: 0905 636 631, e-mail: rvz@rvz.sk , www.rvz.sk .


CENTRUM VÝCHOVNEJ A PSYCHOLOGICKEJ PREVENCIE
Štátne zariadenie, jeho služby sú bezplatné. Svoje služby ponúka deťom a mládeži vo veku od 11 do 18 rokov, ich rodičom, rodinným príslušníkom, učiteľom. Pracuje formou individuálneho a skupinového poradenstva.
Problémy, s ktorými k nim väčšinou deti na odporúčanie školy, lekára, na žiadosť rodičov alebo na vlastnú žiadosť prichádzajú sú: problémy so správaním v škole, doma, nezhody so spolužiakmi, súrodencami, časté nosenie poznámok, znížená známka zo správania, krádeže, záškoláctvo, fajčenie a experimentovanie s inými drogami, problémy v partnerských vzťahoch.
Centrum ponúka tiež výcviky a semináre zamerané na nácvik sociálnych zručností (verbálnej a neverbálnej komunikácie, asertívne správanie), riešenie konfliktov formou mediácie, partnerské vzťahy a pod.
   Sídlo a kontakt: Cajlanská ul. 95, objednať sa dá telefonicky na čísle 033/640 4388 v čase od 8.00 - 15.00 hod.OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREVENCIA AD
Mimovládna, nezisková, nezávislá a apolitická organizácia. Združenie spája dobrovoľníkov, odborníkov a laikov, ktorí vyvíjajú aktivity v oblasti ochrany zdravia a výchovy k zdravému životnému štýlu (realizácia projektov zameraných na prevenciu drogových závislostí a šírenia choroby HIV/ AIDS, riešenie konfliktov mediáciou a pod.), ochrany životného prostredia (skládka odpadov v Pezinku).
   Kontakt: kontaktný telefón je 0904 871 396.


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Krúžky pre škôlkárov

 KRÚŽOK poplatok za polrok  termín stretnutia
Tanečníček  400 Sk  piatok, 16.00 - 17.00 hod.
Pohybovka  400 Sk  utorok, 15.30 - 16.30 hod.
Angličtina I.  500 Sk  štvrtok, 16.00 - 17.00 hod.
Angličtina II.  500 Sk  streda, 16.00 - 17.00 hod.
Výtvarný krúžok  400 Sk  streda, 16.00 - 17.00 hod.
Keramika  400 Sk  pondelok, 16.00 - 17.00 hod.Krúžky pre školákov

  KRÚŽOK poplatok za polrok  termín stretnutia
Výtvarný krúžok  500 Sk  streda, 14.30 - 16.30 hod.
Keramika  500 Sk  utorok, 15.00 - 17.00 hod.
Anglický jazyk - ZŠ  600 Sk  piatok, 15.00 - 17.00 hod.
Anglický jazyk - SŠ  600 Sk  streda, 15.00 - 17.00 hod.
Lodný modelár  400 Sk  utorok, 14.30 - 16.30 hod.
Letecký modelár  400 Sk  str. a štv., 14.30 - 16.30 hod.
Malý letecký modelár  400 Sk  pondelok, 14.30 - 16.30 hod.
Klub modelárov  400 Sk  piatok, 14.30 - 16.30 hod.
Internet a počítačové hry  400 Sk  denne, 10.00 - 12.00 hod.a 13.00 - 17.00 hod.
Gitara - začiatočníci  500 Sk  utorok, 16.00 - 17.30 hod.
Gitara - pokročilí  500 Sk  streda, 16.00 - 17.30 hod.
Break dance  300 Sk  pondelok, 16.30 - 18.00 hod.
Šachový krúžok  300 Sk  utorok, 15.00 - 16.30 hod.
Orientačný beh  300 Sk utorok, 16.30 - 18.00 hod.
a sobota 10.00 - 12.00 hod.
Textilný dizajn - 1. st. ZŠ  500 Sk  utorok, 14.30 - 16.30 hod.
Textilný dizajn - 2. st. ZŠ  500 Sk  utorok, 16.30 - 18.30 hod.
Roztlieskavačky mladšie  400 Sk  štvrtok, 14.30 - 16.00 hod.
Roztlieskavačky staršie  400 Sk  streda, 14.30 - 16.00 hod.
Moderné tance  400 Sk  streda, 16.00 - 18.00 hod.
Kurz SJ - príprava na prijímačky  600 Sk  pondelok, 15.00 - 17.00 hod.
Ľudové remeslá a tradície  400 Sk  streda, 14.00 - 16.30 hod.
Divadelný krúžok Medulienka  400 Sk  pondelok, 14.30 - 16.30 hod.
Divadelný krúžok (veľkí)  400 Sk  utorok, 14.30 - 16.30 hod.
Kickbox  500 Sk  utorok, 16.30 - 17.15 hod.a 17.15 - 18.00 hod.Krúžky pre staršiu mládež a dospelých

 KRÚŽOK  poplatok za polrok  termín stretnutia
Kresba, grafika  500 Sk  štvrtok, 16.00 - 18.00 hod.
Keramika  500 Sk  utorok, 17.00 - 18.00 hod.
Základy práce s PC  800 Sk  utorok a štvrtok, 16.00 - 18.00 hod.
Kurz strihov a šitia  500 Sk  pondelok, 16.30 - 18.30 hod.


Pravidelná ponuka

Predpoludnia pre matky a otcov s deťmi  str. a pia., 10.00 - 12.00 hod.
Internet (20 Sk/hod.)  pondelok, 13.00 - 17.00 hod., utorok - piatok, 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod.
Herňa pre mládež  piatok a sobota, 18.00 - 22.00 hod.
Sobotňajšie predpoludnia na oddelení techniky (majstrovanie v modelárskej dielni a počítače)  každá párna sobota
Posilňovanie individuálne  40 Sk/vstup


Prihlásiť sa môžete v budove Centra voľného času každý deň v čase od 9.00 - 17.00 hod. (tel. 033/641 2020).


Podujatia pre širokú verejnosť

Detský milionár (raz za dva mesiace),
Beh mesta Pezinka (4.4. - v spolupráci s TJ Sokol),
Deň zeme (apríl),
Deň matiek (8.5. - v spolupráci s KC),
Interaktívna výstava (máj),
Preteky modelov lodí (jún),
Deň detí (28.5. - v spolupráci s KC),
Keramické dielne (10. - 11.6. - v rámci Keramických trhov),
Malokarpatský festivalík tradičnej kultúry - tvorivé remeselné dielne pre verejnosť (júl - v spolupráci s Reviou a Malokarpatským múzeom),
Deň otvorených dverí v CVČ - prehliadka pripravovaných krúžkov na šk. rok 2005/2006 (9.9.),
Vítame Mikuláša (6.12. - v spolupráci s KC),
Vianočné tvorivé dielne (december),
Vianočná slávnosť - prezentácia detí z CVČ (december).

   Keďže mimoškolské aktivity a rôzne formy trávenia voľného času pripravujeme pre vás a s vami, tak neváhajte a uveďte o akú aktivitu alebo krúžok by ste mali záujem. Privítame vaše podnety, pripomienky a návrhy - cvcpezinok@nextra.sk.


Ohodnoťte článok: