MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Február 2005 / Prečítané 2160 krát
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
2. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
3. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, prax v riadiacej oblasti min. 3 roky
4. iné kritériá a požiadavky: skúsenosti v oblasti investičnej činnosti podložené súpisom predchádzajúcich zamestnaní, jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
5. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 1. 3. 2005 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: "VK - VOVŽP".
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č.dv. 12, dňa 9.3. 2005 v čase od 14.00 hod.

 


Ohodnoťte článok: