Spomíname

Február 2005 / Prečítané 2011 krát

Život odišiel, láska
a bolesť v srdci zostala!

Dňa 22.2. 2005 uplynú 3 roky, čo nás po ťažkej
chorobe opustila naša milovaná
 Brigitka BALÁŽOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomína  manžel s rodinami.

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žily. Zápis v nej zlatým písmom hlása, že manžel život svoj čestné dožil. Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva. V pamätiach našich žiariť bude pamiatka jeho stále živá.
Čas plynie, ale srdcia neprestávajú krvácať.
Dňa 1.3. 2005 uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Pavol AULITIS.
S láskou spomína manželka, dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.

Ako z Tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 28.2. 2005 uplynulo päť smutných rokov od chvíle, keď nás navždy bez rozlúčky opustil náš manžel, otec a dedko
Jozef KRASŇANSKÝ
z Grinavy. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. Smútiaca rodina.

Očiam si odišla, v srdci si zostala.
Dňa 11.2. 2005 uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
 
Anastázia BOHÚŇOVÁ, rod. Kothajová.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
Manžel Cyril a deti s rodinami

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 28. februára 2005 uplynú tri bolestné roky čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a deduško
Stanislav MIŠKOVSKÝ staviteľ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami

Ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým, ktorí prišli 24. januára 2005 odprevadiť na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Irenu SYNÁKOVÚ
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetiné dary. Smútiaca rodina

Dňa 8. marca 2005 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila manželka, matka, sestra, svokra, babka a prababka
Juliana GALGÓCIOVÁ
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina