Byť občanom v každodennom živote

Mgr. Oliver Solga / Február 2005 / Prečítané 1885 krát
Byť občanom znamená mať súbor vlastností, ktoré sú v podstatných črtách totožné s tými, ktoré sú nevyhnutné aj pri definovaní pojmu "byť človekom". Zoberme si ako príklad odvahu a statočnosť. Odvahou je nielen poskytnúť pomoc druhému v mimoriadnej alebo nebezpečnej situácii, ale aj verejne sa postaviť proti negatívnym javom, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Teda nie ľahostajnosť alebo odoslanie anonymu, ale verejná prezentácia svojho názoru a jasné vyjadrenie postoja. Ako primátor sa s tým stretávam skoro denne. Niekedy sa mi to javí ako zvláštny druh slepoty, ako paralyzujúca výhovorka, že "aj tak sa nič nezmení"...
Na druhej strane však už možno vidieť v našom okolí aj to klíčenie drobných zrniek občianskeho sebauvedomenia, najprv v podobe záujmu a vytvárania vzťahu a neskoršie aj v snahe podieľať sa na spolurozhodovaní a prijímaní vlastnej zodpovednosti.
Deje sa to najmä v oblasti ekológie a starostlivosti o najbližšie životné prostredie. Práve tu dokážu občania veľmi vehementne vyjadriť svoj názor tak na verejných zhromaždeniach ako aj formou podpory petičným akciám. V ostatnom období sme sa o tom mohli presvedčiť práve v súvislosti so skládkou odpadu v Novej jame. Odmietavé stanovisko občanov k už druhej skládke blízko centra mesta motivovalo aj poslancov MsZ, aby hlasovali tak ako hlasovali. V týchto a mnohých ďalších prípadoch sú občania ochotní obetovať svoj voľný čas a zaštítiť svoj názor i vlastným menom.
Oveľa ťažšie splniteľná je už požiadavka niesť zodpovednosť dlhodobo a cieľavedome, napríklad angažovanosťou v práci mestských zastupiteľstiev, rád a komisií. Tam už človek tlmočí a zastupuje názor nielen svoj ale i svojich spoluobčanov - voličov. Tam už to často iskrí rôznymi záujmami, lobizmom, ale i hľadaním kompromisov, ktoré určite nebudú po chuti všetkým. To už nie je len jednoznačné "za", alebo "proti". Je to často tá klasická škola demokracie, ale aj tolerancie, vecných argumentov a rozumného zvažovania. A tiež všeobecne zrozumiteľné deklarovanie vlastných postojov, morálky a občianskej statočnosti.
Mojim neskromným želaním je, aby toho bolo medzi ľuďmi čoraz viac.

Ohodnoťte článok: