Lions club Pezinok Bozin praje šťastný nový rok

Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. / Január 2005 / Prečítané 2056 krát
  „We serve...“ Slúžime - to je krédo, ktoré hádam najvýstižnejšie charakterizuje poslanie dobrovoľnej humanitnej organizácie Lions Club International. Táto organizácia združuje takmer poldruha milióna členov pôsobiacich v 193 krajinách na celom svete. Jej poslaním je šíriť myšlienky humanizmu a charity, rozvíjať ducha priateľstva a porozumenia medzi ľuďmi a národmi, prispievať k budovaniu občianskeho cítenia, kultúrneho, sociálneho a morálneho blaha spoločnosti a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.
  Od roku 1990 začali ušľachtilé myšlienky lionizmu prenikať aj na Slovensko. Dnes už lionské kluby pôsobia v 11 mestách západného, stredného i východného Slovenska. Od júna 2002 k nim patrí aj Lions club Pezinok Bozin, ktorý má 20 aktívnych členov.
Náš klub sa snaží dôstojne reprezentovať Pezinok v širokej medzinárodnej sieti klubov tejto najväčšej charitatívnej organizácie na svete. Jeho aktivity sa preto orientujú tak do prostredia, v ktorom existuje a pôsobí, ako aj do širších medzinárodných kontextov. Spolu s lionmi z celého sveta podporujeme napríklad spoločné veľké projekty koordinované z centra lionizmu v USA. V súčasnosti k nim patrí najmä podpora ázijských krajín postihnutých zemetrasením a vlnami cunami.
Za kľúčové však, pochopiteľne, pokladáme pôsobenie nášho klubu v Pezinku a jeho najbližšom okolí. Sme radi, že sa nám darí formou rozmanitých dobročinných podujatí napĺňať idey lionizmu. Finančný výťažok získaný zo spoločenského večera usporiadaného pri príležitosti založenia nášho klubu, ale aj prostriedky z každoročného predaja vianočného punču či tenisových turnajov smerujú vždy tým, ktorí ich najviac potrebujú - zrakovo, telesne či mentálne postihnutým spoluobčanom, jednotlivcom i inštitúciám. Za krátke obdobie svojej existencie náš klub už nákupom športových potrieb podporil osobitnú školu v Pezinku, stredisko sociálnych služieb MEREMA v Modre-Harmónii, ale aj viacero Pezinčanov, ktorým prispel na liečenie alebo na zakúpenie pomôcok uľahčujúcich im život (invalidný vozík, počítač pre slabozrakých a pod.).
Naše odhodlanie pomáhať tým, ktorí to potrebujú, každý rok rastie. Pevne dúfame, že spoločnými silami sa nám aj v tomto roku podarí kultivovať povedomie ľudskej spolupatričnosti, občianskej súdržnosti a ochoty spoluprežívať starosti druhých, aby sme sa spoločne s nimi mohli tešiť z ich prekonávania.


Ohodnoťte článok: