BVS zvýšila ceny

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1663 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a.s. v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 16. decembra 2004 zvýšila ceny za dodávku pitnej vody a odvedenie odpadovej vody na rok 2005.
S účinnosťou od 1. januára 2005 sa zvyšuje cena za dodávku vody pre všetkých odberateľov na 23,92 Sk/m3 a cena za odvedenie odpadovej vody pre domácnosti na 19,28 Sk/m3 a ostatných odberateľov 35,70 Sk/m3. Percentuálne sa cena vodného a stočného pre domácnosť zvýšila o 18,63 percent (bez DPH).
V odôvodnení BVS uvádza, že dodávka pitnej vody a odvedenie odpadovej vody predstavujú hlavný finančný zdroj spoločnosti, z ktorého sa pokrývajú náklady a vytvára primeraný ziska. Investície spoločnosti prioritne smerujú do vlastného vodárenského majetku. Nové vodárenské zariadenia sa rozširujú v primeranej miere, aby sa neohrozilo financovanie potrieb spoločnosti a zabránilo neprimeranému tlaku na rast cien tzv. vodného a stočného.
Prioritou spoločnosti je udržať kapacity a kvality strategických vodných zdrojov, dobudovať a prepojiť transportné línie vodovodov na Záhorí a Predhorí a dobudovať strategické úseky rozvodnej siete.

Ohodnoťte článok: