Týždeň boja proti drogám

Alena Golianová / December 2004 / Prečítané 2413 krát
Spoločenské dianie na Slovensku po roku 1989 prinieslo okrem presadzovania humanizačných a demokratizačných princípov aj nutnosť prevziať zodpovednosť za seba samého v rôznych sférach života. Jednou z nich je i svet drog, dovtedy prezentovaný len ako problém západného sveta. Kým do roku 1989 fungovalo Slovensko len ako tranzitná krajina, s otvorením hraníc sa zmenilo na krajinu cieľovú.
Nepodceňujem svet nelegálnych drog ale oveľa alarmujúcejšia situácia je vo vzťahu detí k spoločensky tolerovaným drogám - alkoholu a cigaretám. Najnovšie štatistiky dokazujú, že ako neustále pribúda nových konzumentov znižuje sa aj veková hranica detí, ktoré po týchto látkach siahajú.
Toto sú dostatočné dôvody, aby dospelí, ktorí majú výchovný vplyv na deti a mládež formovali v nich odmietavé postoje k drogám a učili ich preferovať zdravý životný štýl.
Protidrogovej prevencii na školách sa venuje niekoľko celoročných preventívnych programov v rámci etickej a občianskej výchovy, prírodopisu ale aj iných predmetov. Len tam, kde je prevencia kontinuálna a systematická je možné očakávať vypestovanie odmietavého postoja k legálnym či nelegálnym drogám.
Jednou z akcií, na ktorých sa ZŠ na Fándlyho ulici pravidelne zúčastňuje (4-krát) a je súčasťou preventívnej práce je Týždeň boja proti drogám. Jednotlivé aktivity sa zameriavajú na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, pohyb a trávenie voľného času. K najzaujímavejším určite patrili bežecký maratón chlapcov a maratón dievčat v aerobiku. Pre deti prvého stupňa bola mimoriadne atraktívna prekážková dráha, ktorú sme im postavili v telocvični a deti ju mohli absolvovať aj viackrát.
Počas celého týždňa na viacerých vyučovacích hodinách vyrábali plagáty, ktorými vyzdobili vestibul školy ale aj svoje triedy. Na plagátoch vyjadrili svoje osobné postoje k drogám.
Protidrogová prevencia je syzifovská práca, pričom treba vynakladať obrovské úsilie na dosiahnutie aj minimálnych úspechov. Najväčšou chybou by bolo spoľahnúť sa len na represívne zložky. V ich kompetencii je minimalizovať ponuku návykových látok ale je na nás ostatných ako sa bude vyvíjať dopyt po nich.


Ohodnoťte článok: