Mesto Pezinok

December 2004 / Prečítané 2018 krát

 vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
2. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
3. kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie, prax v riadiacej oblasti min. 3 roky;
vítané osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:
a) odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie obcí podľa § 2 a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
b) spôsobilosť vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov.
4. iné kritériá a požiadavky: skúsenosti v oblasti investičnej činnosti podložené súpisom predchádzajúcich zamestnaní, jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
5. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 10.1. 2005 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: "VK - VOVŽP".
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. 7, 1. poschodie, č. dv. 12, dňa 24.1. 2005, v čase od 14.00 hod.


Ohodnoťte článok: