MESTO PEZINOK

November 2004 / Prečítané 1575 krát
Podľa ust. § 281 a nasl. Obchod. zák. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok - Moyzesova ul., s cieľom výstavby garáží, v zmysle Geometrického plánu č. 37293061 - 16/2004 zo dňa 20.9. 2004 vyhotoveného Ing. Zuzanou Lackovou a to parc. č.:
- parc č. 2996/59 - zast. plocha o výmere 20 m2;
- parc. č. 2996/60 - zast. plocha o výmere 20 m2;
- parc č. 2996/61 - zast. plocha o výmere 20 m2;
- parc č. 2996/62 - zast. plocha o výmere 20 m2;
- parc č. 2996/63 - zast. plocha o výmere 20 m2;
- parc č. 2996/64 - zast. plocha o výmere 20 m2;
zapísaných na LV č. 4234.


Podmienky súťaže:
Predmetom návrhu bude žiadosť o odkúpenie pozemku; konkrétnu garáž stanoví výberová komisia; kúpna cena pozemku 1000 Sk/m2 + náklady spojené s vybudovaním podložia pod garáže; zaplatenie kúpnej ceny pred podaním KZ na Katastrálny úrad; prednosť majú občania, ktorí majú trvalý pobyt v danej lokalite, resp. v jej blízkosti; žiadateľ nemôže byť vlastníkom garáže; do výberového konania sa treba prihlásiť do 31.1. 2005; vlastník osobného mot. vozidla sa preukáže technickým preukazom vozidla. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo zrušiť súťaž.
Organizátor súťaže a bližšie informácie: Mgr. Renáta Gottschallová, ved. práv odd., č. tel. 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: