VÝBEROVÉ KONANIE

Október 2004 / Prečítané 1737 krát
Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

1. Základnej školy s materskou školou Orešie č. 3, Pezinok
2. Materskej školy Za hradbami 1, Pezinok


Kvalifikačné predpoklady:
l odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
l absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (riaditeľ ZŠ)
l riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady
l občianska bezúhonnosť

Požadované doklady:
l prihláška
l osobný dotazník
l profesijný životopis
l overené doklady o vzdelaní
l odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
l vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, školského zariadenia

Prihlášku s dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 12.11. 2004 do 12.00 hod. s označením na obálke: VÝBEROVÉ KONANIE a adresa školského zariadenia, v ktorom sa záujemca uchádza o funkciu na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.


Ohodnoťte článok: