Spomíname

September 2004 / Prečítané 1586 krát

Tá rana v srdci stále bolí a nikdy sa nezahojí. Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami. V spomienkach navždy Ťa máme, a s láskou spomíname.
Dňa 16.9. 2004 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
 Katarína CAGÁŇOVÁ
z Pezinka. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária s manželom, Ľudmila s rodinou, nevesta Anka s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

 Dňa 18. septembra 2004 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Anton TESÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Lýdia, deti Jozef, Anton a Marta s rodinami.

 Dňa 7.9. 2004 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Dušan BENDŽÁK.
Odišiel si náhle nečakane a na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Pre nás si však nezomrel, ale spomienky na teba zostanú navždy v nás.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Iveta a Beata s rodinami, syn Branislav a vnuci Dávid a Samko.

 Dňa 27.9. 2004 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK.
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Odišla si tíško a niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 19.10. 2004 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustila
naša drahá a milovaná
 Elena ANDELOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Syn Pavel s rodinou

 Dňa 17.9. 2004 uplynul rok, čo nás bez slovka rozlúčenia opustila naša drahá
 Marta ŠIPOŠOVÁ, rod. Benčuríková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Jozef, dcéry Andrea a Zuzana s rodinami.

 Dňa 30.9. 2004 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil otec, dedko a pradedko
Michal TUTKO.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú man-želka, deti s rodinami a krstné deti.


Ohodnoťte článok: