MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / September 2004 / Prečítané 2020 krát

 vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na nájom nebytového priestoru

v k.ú. Pezinok, v objekte na ul. M.R.Štefánika č.10 - zasadačka nachádzajúca sa na I. poschodí

konkrétne miestnosť:
- č. 114 o podlahovej ploche vo výmere 186 m2.

Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných aktivít)
- ponuka nájomného - uviesť formou sadzby nájomného Sk/ m2/rok + prevádzkové náklady
- doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity.

2. Obhliadka prenajímaného priestoru je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom „VK M.R. Štefánika 10 - zasadačka“.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené žiadosti.

5. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

6. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

7. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 4.10.2004 o 11,00 hod.

8. Uchádzači, ktorí podali žiadosť sa môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa 4.10.2004 o 15.00 hod. na MsÚ v Pezinku v miestnosti č. dv. 12 na I. posch.

9. Uchádzači výberového konania majú možnosť obrátiť sa vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových priestorov na správcu objektu - Kvetoslava Slováková
- organizačných na : Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.t. 033/ 6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk


Ohodnoťte článok: