Partnerská knižnica Národnej rady SR

Mgr. Anna Gašparovičová / August 2004 / Prečítané 2370 krát

V internetovom klube v knižnici kraľuje Miroslav Fraňo   V minulých dňoch získalo 34 verejných knižníc na Slovensku štatút Partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky. Jednou z nich je Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Čo sa sktýva za pojmom "partnerská knižnica"? Vznikol na základe projektu, v ktorom je zainteresovaná Kancelária NR SR - parlamentná knižnica a Združenie na podporu lokálnej demokracie na Slovensku. Knižnice ako inštitúcie s dosahom na širokú verejnosť boli vybrané ako tretí partner na realizáciu tohto projektu na Slovensku. Čo vyplýva zo štatútu partnerskej knižnice?
Knižnice majú možnosti, technické aj personálne predpoklady vyhľadávať a sprostredkovať informácie pre laickú aj odbornú verejnosť v mieste svojho pôsobenia - mesto, región, kraj - o činnosti a práci slovenského parlamentu a samosprávnych orgánov. Zástupcovia knižníc na základe zmluvy, ktorú za vybrané knižnice podpísala Slovenská národná knižnica v Martine, boli zaškolení na kvalifikované poskytovanie informácií o orgánoch štátu a verejnej moci, ich zložení a fungovaní v parlamentnej demokracii. Malokarpatská knižnica v Pezinku rozširuje svoju knižnično-informačnú činnosť o témy:

1. Národná rada Slovenskej republiky
- informácie o práci parlamentu, schvaľovaných zákonoch a fungovaní inštitúcií;
- dokumenty a publikácie o činnosti slovenského parlamentu;
- elektronické informačné zdroje a výstupy z činnosti parlamentu.

2. Slobodný prístup k informačným zdrojom
Vo vyspelých demokraciách sa kladie veľký dôraz na právo občana na informácie. "Slobodný a neobmedzený prístup k poznatkom, myšlienkam, kultúre a informáciam je jednou z podmienok rozvoja demokratickej spoločnosti" hovorí manifest UNESCO o verejných knižniciach z roku 1994.
Malokarpatská knižnica v Pezinku zabezpečuje prístup k informáciam a informačným zdrojom prostredníctvom služieb a fondov vo všetkých oddeleniach knižnice ako aj sprístupnením internetu pre čitateľov v multimediálnej študovni a v internet klube pre ostatných záujemcov. Zabezpečuje pre čitateľov informácie o správe vecí verejných mestskou a regionálnou samosprávou. Ako partnerská knižnica sa týmto spôsobom podieľa na praktickej aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v praxi.

3. Európska únia
Úlohou partnerskej knižnice je poskytovanie dostupných dokumentov v tlačenej podobe aj elektronickej forme ako aj informácií o inštitúciach Európskej únie, právnych dokumentoch EÚ, o práve na informácie v EÚ, informácie o štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde EÚ. Tieto dokumenty knižnica zabezpečuje pre svojich používateľov prostredníctvom Informačného centra Národnej rady SR pre verejnosť a Parlamentnej knižnice NR SR, digitálnej knižnice a informačných zdrojov Úradu vlády. K dôležitým zdrojom informácií sa možno dostať aj na webovej stránke Malokarpatskej knižnice v Pezinku www.kniznicapezinok.sk .


Ohodnoťte článok: