MESTO PEZINOK

Júl 2004 / Prečítané 1548 krát

v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, s poukazom na zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsadzuje voľné pracovné miesto


REFERENT ŠKOLSKÉHO ÚRADU (oddelenie školstva a sociálnych vecí)

Požiadavky:
l úplné stredoškolské vzdelanie
l znalosť zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov vítaná
l práca s PC (Word, Excel)
l bezúhonnosť.

Nástup je 1.9. 2004.
Žiadosti so životopisom zasielajte do 16.8. 2004 poštou na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk .