Nebezpečné odpady sa musia vytrieďovať!

Ing. Oľga Moťovská / Júl 2004 / Prečítané 1801 krát
Upozorňujeme občanov, že na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o., je v prevádzke zariadenie na zber odpadov, tzv. Zberné miesto nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov. Zberné miesto slúži na zber jednotlivých zložiek odpadu s obsahom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia povinní vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné uloženie. To znamená, že po vytriedení druhotných surovín (papiera, skla a biologického odpadu) sú občania povinní vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady a až potom komunálny odpad dať do odpadových nádob.
Do komunálnych odpadov by sa nemali dostať nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce polychlorované bisenyly, rozpúšťadlá kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky, detergenty.
Systém zberu nebezpečných odpadov je donáškovým spôsobom od pôvodcu na zberné miesto. Zberné miesto slúži všetkým občanom Pezinka s výnimkou fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov na vlastné náklady. Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 645 2312.

Vývoz separátov na sídliskách

 Vážení občania, dávame vám do pozornosti termíny vývozu kontajnerov na sklo a papier na sídliskách v druhom polroku.

Mesiac Júl August September Október November December
Sklo 30. 27. 24. 22. 19. 31.
Papier 13.a 27. 10. a 24. 7. a 21. 5. a 19. 2.,16 a 30. 14. a 28.

 

#?-:nbsp;


Ohodnoťte článok: