Spomíname

Jún 2004 / Prečítané 1676 krát

 Dňa 13.6. 2004 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Celestín PAVELKA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.

 Dňa 13. júla 2004 si pripomenieme 5 rokov, čo sme sa rozlúčili s našim drahým
 Martinom HLAVÁČIKOM.
Na chvíle, ktoré sme s ním prežili, spomíname s láskou a vďakou. Manželka a synovia.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú.

 Dňa 8.6. 2004 sme si pripomenuli nedožité 90. výročie narodenia nášho otca Viliama KERNA a
11.5. 2004 21. výročie úmrtia matky
Hedvigy KERNOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Marta, Darina, Iveta,
vnuk Ľuboš a vnučka Michaela.

 Dňa 18.6. 2004 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Miloslav JUŠČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou manželka a deti s rodinami.


Ohodnoťte článok: