Mestské ocenenia jednotlivcom i kolektívom

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 1630 krát
   Každoročne v deň výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinka (14.júna) sa koná slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa odovzdávajú ocenenia významným osobnostiam a kolektívom.
V tomto roku sa akt odovzdania ocenení uskutočnil v zasadačke mestskej rady v Starej radnici. Ocenenia z rúk primátora Olivera Solgu prevzali:

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho

výtvarný umelec, keramikár Jozef FRANKO - za mimoriadne úspechy dosiahnuté vo svojom odbore a za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry. Svojou figurálnou a monumentálnou tvorbou sa zaradil medzi najvýznamnejších tvorcov keramiky na Slovensku, významne sa podieľa na rozvíjaní tradície čerpajúcej z ľudového umenia a umeleckého remesla nášho regiónu.

Ocenenie z rúk Olivera Solgu preberá zástupca Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska Ladislav KyselicaMedaila Za zásluhy o rozvoj mesta, ktorá sa udeľuje občanom mesta Pezinka, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a budovanie jeho demokratickej samosprávy.
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Pezinku - pri príležitosti 130. výročia vzniku, za dlhoročnú obetavú činnosť v prospech občanov mesta a za systematickú prácu s mládežou;
Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska pri príležitosti 10. výročia vzniku, za propagáciu pekárskeho remesla, systematické vzdelávanie profesionálov pekárov a cukrárov, ale i za prácu s mladými ľuďmi a účasť na spoločenskom živote mesta.
Ocenenie Za zásluhy o rozvoj mesta prevzali aj bábkoherci Ľubomír PIKTOR a Katarína AULITISOVÁ-PIKTOROVÁ, ktorí ho získali už v minulom roku, ale z dôvodu účinkovania v zahraničí si ho neprevzali. Mesto ním ocenilo originálnu umeleckú činnosť,aktivity v prospech detí a mládeže a reprezentáciu Pezinka doma i v zahraničí.

Cenu primátora
 - pamätnú plaketu, ktorá sa udeľuje občanom mesta a iných miest a cudzím príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii Pezinka Viole KILHOFOVEJ - dobrovoľnej darkyni krvi, nositeľke diamantovej Jánskeho plakety, za dlhoročnú vysoko humánnu činnosť v prospech chorých ľudí;
   Jozefíne MRAVCOVEJ - dobrovoľnej darkyni krvi, nositeľke diamantovej Jánskeho plakety, za vysoko humánnu činnosť v prospech chorých ľudí;
   Ľubici VYBERALOVEJ - riaditeľke HESTIA domova sociálnych služieb pre deti, za dlhoročnú a obetavú činnosť v prospech hendikepovaných detí a mladých ľudí i za propagáciu týchto aktivít;
Ľudovítovi ŠUŠOLOVI
- dlhoročnému predsedovi mestskej organizácie SZPB v Pezinku, za osvetové a spoločensko-politické aktivity, ktoré sú zamerané na propagáciu významných historických udalostí v dejinách slovenského národa 20. storočia;
   Pavlovi ČERNÁKOVI - riaditeľovi Pinelovej nemocnice, za dlhoročnú vedeckú, riadiacu a popularizačnú činnosť v oblasti modernej psychiatrie;
Františkovi FÉDEROVI - pri príležitosti životného jubilea, za aktívne umelecké pôsobenie a dlhoročnú propagáciu dychových hudieb, poriadanie festivalu Dychovky v preši a organizačný podiel na kultúrno-spoločenských podujatiach v meste;
Svatave ŠPÁNIKOVEJ - za získanie titulu Majster sveta v kickboxe v semikontakte žien v roku 2003 v írskom Killamy.
Primátor vo svojom príhovore ocenil angažovanosť a výsledky práce ocenených a poďakoval sa im za pomoc a reprezentáciu Pezinka.
Po slávnostnom zasadnutí boli ocenení i hostia pozvaní na malé občerstvenie do Mestskej vínotéky. Prítomní využili túto príležitosť na voľnú diskusiu o práci, o živote v meste a rôznych iných problémoch.